  ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ
  ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ       
  ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ   
  1451
   2
   2019-03-09
   2019-12-07
  3
 
 
【   】
ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ( ᠨᠢᠭᠡ)

ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ( ᠵᠢᠷᠤᠭ J-1) ᠠᠴᠠ1976 ᠤᠨ ᠳᠤ D᠂ ᠨᠠᠸᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤᠬᠤᠰ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠲᠠᠢᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠥᠴᠢᠭᠡᠳ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠢ᠃

ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ( ᠵᠢᠷᠤᠭ J-2)[1] ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠣᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ( ᠵᠢᠷᠤᠭ J-3) [1] ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠲᠣᠰ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ TURIK BITIG [1] ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠲ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠥᠷᠥᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ Dieter Maue ᠪᠠ Alexander Vovin ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠺ ᠦᠨ Mehmet Ölmez ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ  ᠤᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ 3D ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠰᠥᠭ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ2017 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ Dieter Maue ᠪᠠ Alexander Vovin ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠠᠷᠥᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ Étienne de la Vaissière ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠷᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭ ᠦᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡ  ᠪᠠ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠳᠣᠩᠰᠣᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯᠲᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ3D ᠰᠢᠷᠪᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠳᠡᠢᠯᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢ ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ  ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ( ᠵᠢᠷᠤᠭJ- 4) [1] ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠠᠾᠮᠢ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠾᠮᠢ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠲᠠᠢ ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠢ ᠥᠷᠥᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ Dieter Maue ( ᠵᠢᠷᠤᠭ J-5 ᠪᠠ J-6) [2] ᠪᠠ Alexander Vovin [3] ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠦᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠯ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ  ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ  ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠪᠠ᠃ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠯᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷ  ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠸᠧᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ (魏書 )[4] ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ (北史) [5] Beishi yanyi (北史演義) [6] ᠵᠧᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ (周書) [7] ᠂ Tongjian jishi benmo (通鑑紀事本末 ) [8] ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢ wikisource ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠲ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠰᠠᠢᠲ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ  ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠲ [9]  [10]  ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠭᠤᠯᠠᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠳ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠂ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠲᠤᠩᠭᠠᠭᠲᠤᠨ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ᠃

ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃


1 ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠡᠬᠢᠨ ᠮᠦᠷ ᠲᠦ

bä tä1 | ña-r | k"a ga-n | dä gä-n | śä ñä-n | bo dä | sa-t va | to ro-χš

bata ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

nar ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠃

kagan ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠥᠨ᠎ᠠ᠃

dagan ᠲᠢᠭᠢᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠠ ᠤ ᠳᠡᠭᠥᠥ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠲᠢᠭᠢᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠯᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠢᠭᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠢᠭᠢᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠣᠬᠢᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠪᠣᠯᠥᠯᠴᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠡ ᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠭᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠢᠭᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

sanan ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

| bo dä | sa-t va |ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠳᠢᠰᠲᠢᠸ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠨᠢᠨ᠂ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠷᠦᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠮᠦᠷ ᠲᠦ ᠳᠠᠬᠢᠨboda ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠥᠷᠪᠡᠯ ᠳᠠᠷᠥᠢ ᠪᠣᠳᠢᠰᠲᠢᠸ᠎ᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠥᠨ᠎ᠠ᠃

to ro-χš ᠪᠣᠯ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠥᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠥᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠵᠢᠯ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠰᠥᠭ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳᠪᠢᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠢᠭᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠳᠢᠰᠲᠢᠸ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠳᠠᠷᠦᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠢᠭᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠳᠢᠰᠲᠢᠸ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠨᠦ ᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠳᠡᠭᠥᠥ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠨ ᠪᠣᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃


2 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠮᠦᠷ ᠲᠦ

kagan buda kaganu ukax ukaǰu XIRI añakay

kagan buda᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠢᠰᠲᠢᠸ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠳᠠᠷᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠣᠳᠢᠰᠲᠢᠸ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠪᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠥᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠢᠭᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠮᠦᠷ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ  ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨᠲᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

kaganu ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠥᠭᠬᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠃

ukax ukaǰu ᠪᠣᠯ ᠤᠬᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠵᠤ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ᠃

XIRI anakay ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠAnakay︵ ᠠᠨᠠᠭᠥᠢ︶ ᠪᠣᠯ ᠷᠦᠷᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ Dieter Maue ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠵᠦᠪ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠠᠨᠠᠭᠦᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠦᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨ ᠸᠧᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ[4]  ᠲᠤ Tahan︵郁久闾伏图 佗汗可汗︶ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ Hou ᠬᠠᠲᠤᠨ(候呂陵氏) ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠥᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠤᠭᠤ ᠬᠡᠮᠡᠵᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠪᠡᠭᠥᠳ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ Chounu︵丑奴︶ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠠᠨᠠᠭᠦᠢ ︵阿那瓌︶᠂ ᠬᠦᠪᠡᠭᠥᠨ Zuhui ︵祖惠︶᠂ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ Yǐjufa︵乙居伐︶᠂ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨTahan︵塔寒︶ᠪᠠ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨTutujiā︵秃突佳︶ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

XIRI ᠪᠣᠯ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷ᠃ ᠲᠣᠰ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠣᠯ ᠷᠥᠷᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠪᠣᠭ ᠪᠣᠯᠥᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠮᠦᠷ ᠲᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠦᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠢᠰᠲᠢᠸ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠬᠢᠷᠢ ᠠᠨᠠᠭᠦᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

3 ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠮᠦᠷ ᠲᠦ

K?aton jax boda bagay nar baya dolu jaju hugbu

+tan ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠲᠠᠢ᠃

Jax ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠩᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠠᠨᠠᠭᠥᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡzuhui︵祖惠︶ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠪᠡᠯ tsuo ÄiWei ᠭᠡᠳᠡᠭ (ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ H-1)᠃ jax ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠢᠵᠢᠯᠢᠬᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠠᠨᠠᠭᠦᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠦJax ᠪᠣᠯᠥᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠃

boda ᠪᠣᠳᠢ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠣᠳᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠦᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠢᠰᠲᠢᠸ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ᠃

bagay ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠬᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠯᠦ᠋ᠭᠡ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠣᠶᠠᠨ  ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ  ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠪᠡᠬᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠥᠯᠴᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠲᠠᠢ᠂ 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠬᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠬᠤᠳᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠬᠢ [12] ︵141 142 144 ᠪᠦᠯᠦᠭ︶᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠷᠡᠢᠳ ᠦᠨ ᠤᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠬᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠩᠭᠥᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠥᠥ ᠴᠠᠭᠤᠷ ᠪᠡᠬᠢ [12] ︵165 168 ᠪᠦᠯᠦᠭ︶᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠬᠠᠭᠳᠠᠨᠢ ᠪᠡᠬᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ [12] ︵186 ᠪᠦᠯᠦᠭ︶ᠵᠡᠷᠭᠡ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠬᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ Shiratori Kurakichi ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠸᠧᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠬᠢ Mohe (莫何 ) ᠪᠠ Mohe︵莫贺 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠣᠯ bagay ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠯᠥᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ [11] (P42-46) (ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ H-1)᠂ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢbagay nar ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠣᠶᠥ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠲᠠᠢ᠃

bayi ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠴᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠣᠷᠳᠣᠰᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠣᠢᠭᠤᠳ ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ
   2019-06-08 12:59
   1691 
    372 
    
2
ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ( ᠨᠢᠭᠡ)
  



 
          泥利可汗    587  603            泥利                                                
           蠕蠕  柔然         
   

   2019-06-23 11:54 
                                   
   2019-06-23 11:17 
    
                                                                                          
                        
                                                  ,                            
   2019-06-23 11:14 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠪᠠᠲᠤ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠰᠦᠨᠢ

ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮᠴᠢᠨ



ᠮᠦᠩᠭᠬᠡ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ





     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  