  ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ
  ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ       
  ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ   
  1457
   2
   2019-03-09
   2019-12-07
  3
 
 
【   】
ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ︵ ᠬᠣᠶᠠᠷ︶

6 ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠮᠦᠷ ᠲᠦ

u-c | dro | ta ya ju| χšä rä | ha-r gä-n | ba-r go-×| pa<->l χšä -r | + χša cä | hä-g bä-j

u-c ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ  ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ un ᠪᠣᠯᠥᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ Dieter Maue [3] ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠮᠦᠷ ᠪᠠ ᠡᠨᠡ ᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠰᠤᠳᠤᠯᠪᠠᠯ un ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ᠂ ᠳᠠᠷᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠡᠭᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠃

dro ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠣᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠥᠭᠬᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

tayaju ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ Alexander Vovin ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠶᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠃ ᠪᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠡᠨᠳᠡ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ᠃

XIRI hargin ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠂ ᠠᠷᠭᠢᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢXIRI ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠨᠠᠭᠦᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠷᠦᠷᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂᠂ Étienne de la Vaissière ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠢ [14] ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠪᠢ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠨᠠᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ An luochen︵庵罗辰︶ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ  ᠦᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠪᠡᠯ ᠳᠠᠷᠦᠢ ʔAm la jiən ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ (ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ H- 5)᠃ ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠦ harigin ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠵᠢᠯᠢᠬᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠨᠠᠭᠦᠢ  ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠷᠭᠢᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ᠠᠨᠠᠭᠦᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠦ ᠠᠷᠭᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠷᠦᠷᠠᠨ ᠭᠥᠷᠥᠨ ᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠨᠠᠭᠦᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ 552 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠳᠡᠢᠯᠦᠭᠳᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠷᠣᠭᠠᠵᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠭᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠴᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠣᠷᠭᠣᠳᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ 554 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠢᠲᠤᠪᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠭᠢᠨ ᠭᠠᠨᠴᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ Yan Gu︵巖谷︶ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠪᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ [15]  ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠮᠦᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠰᠠ XIRI ᠠᠨᠠᠭᠦᠢ ᠭᠡᠵᠡᠢ ᠡᠨᠡ ᠮᠦᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠰᠠXIRI ᠠᠷᠭᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠡ XIRI ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠣᠯ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠷᠢ ᠭᠥᠷᠥᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠪᠣᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠷᠦᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠷᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠪᠣᠭ Yujiulu(郁久闾 ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠮᠤᠢ᠃

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ [4] ᠨᠢᠷᠢ ᠭᠥᠷᠥᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯ mugulu︵木骨閭︶ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠥᠰᠬᠡ ᠬᠦᠷᠴᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢᠲᠤ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠣᠢᠴᠢᠰ ᠨᠢ Yujiulu︵郁久閭︶  ᠢ mugulu ᠲᠠᠢ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠪᠣᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤᠬᠤᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ mugulu ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠵᠥᠪ᠂ mugulu ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ muk ku«t l˜(Wo᠂ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠢᠵᠢᠯ᠃

ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠦᠢ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠢᠴᠢᠰ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠢ ᠣᠪᠣᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠮ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠣ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠢᠷᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷ ᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠪᠣᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠦᠢ ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠦ XIRI ᠯᠦ᠋ᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠤᠬᠤᠷ︵木骨閭︶ ᠪᠠ ᠬᠢᠷᠢᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷ郁久闾︶ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪ ᠴᠠᠪ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ H- 6 ᠮᠡᠲᠦ᠃bargol ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠣᠢᠨᠠᠬᠢ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ ᠶᠤᠮ᠃

palxir ᠡᠳᠤᠭᠡ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠮᠦᠷ ᠦᠨ prur ᠪᠠ putag ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠫᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠭᠳᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠥᠯᠴᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠤᠮ᠃

xaci ᠪᠣᠯ haci ᠠᠴᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ  ᠤ[12] 53 ᠪᠦᠯᠦᠭ P90  ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠬᠢ  ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠦ ᠠᠴᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠴᠢ︵哈赤hachi ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠴᠢ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠪᠠ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠷᠣᠰᠤᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠤᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠳᠡᠨ ᠲᠠᠮᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠴᠢ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠪᠤᠭᠲᠤᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠭᠥᠷᠥᠨ ᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠴᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ  ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠨᠠᠭᠦᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠠᠷᠭᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠦᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠣᠢᠨᠠᠬᠢ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠦᠦ  ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

hagabaj ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠪᠠᠯ ᠢᠪᠡᠭᠡᠵᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠢᠵᠢᠯᠢᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ [12] 125 ᠪᠦᠯᠦᠭ P226  ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠰᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠬᠣᠷᠴᠣ ᠪᠠ ᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠡᠯᠭᠦᠴᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠨᠡ ᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ᠄ ᠡᠭᠥᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠠᠷᠭᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯ ᠫᠠᠯᠬᠢᠷ ᠠᠴᠢ ᠢᠪᠡᠭᠡᠵᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠲᠠᠪᠤ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠮᠦᠷ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠶᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠫᠦᠷᠥᠷ ᠴᠠᠴᠠᠷᠡ ᠫᠦᠭᠡᠲᠢᠭᠡ ᠨᠡᠢᠯᠡᠨ +ᠬᠠᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠬᠠᠲᠥᠨ ᠨᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠤᠳ ᠨᠢᠷᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠥᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠠᠷᠭᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯ ᠫᠠᠯᠬᠢᠷ ᠠᠴᠢ ᠢᠪᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

7
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠮᠦᠷ ᠲᠦ

tu-g ju | u k"a ba -r | ña-r k"a ga-n | χša nä | ju la ba | tu nu | tu-g nya | tu va

tugju ᠳᠥᠬᠥᠵᠦ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠭᠴᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠳᠥᠬᠥᠵᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠢᠵᠢᠯᠢᠬᠡᠨ᠃

|u k"a ba -r | ña-r ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠬᠠᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ka ga-n | χša nä ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ Xana ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ [4]  ᠲᠠᠬᠢ ᠠᠨᠠᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠣᠯᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ chounu︵丑奴 ᠪᠤᠶᠤ醜奴 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠪᠡᠯ hu nuo ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ H- 7 ᠮᠡᠲᠦ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ  ᠤ Xana ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠡXana ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠣᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠂   ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠦᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠨᠢᠷᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠨᠠᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠠᠨᠠᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

julaba ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠳᠣ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠮᠦᠷ ᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠯᠠᠪᠠ ᠲᠦ᠋ᠨᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ julaba ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠵᠣᠯᠠᠪᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

tu nu ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠤᠨᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

tu-g nya ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

tu va ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠳᠥᠬᠥᠵᠦ ᠤᠬᠠᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠯᠠᠪ ᠨᠢᠷᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠸ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠲᠥᠪ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠃

ᠡᠨᠡ ᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ᠄ ᠳᠥᠬᠥᠵᠦ ᠤᠬᠠᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠤᠯᠠᠪᠠ ᠲᠤᠨᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠸ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠦᠢ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠯᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠴᠢ ᠲᠤᠸ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠳᠣᠭᠲᠤᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

8 ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠮᠦᠷ ᠲᠦ

+ χša-× tu-× to × gu-n | pu-g tä-g cä | śä ñä -n | bo dä sa-t va | toro-χš | ka ga-n

+ χša ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃

tutogo ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ [5]︵卷014 [6]  ᠲᠤ秃突佳︵Tu tujia ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠨᠠᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ H- 8᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠮᠥᠷ ᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ᠠᠨᠠᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠲᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠲᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ︵北史/014 ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ [5]  ᠲᠦ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ545 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠨᠠᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠲᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠷᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠥᠩᠵᠥ ᠶᠢ ᠸᠧᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠣᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠪᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠠᠨᠠᠭᠦᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠣᠢᠭᠤᠳ ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ
   2019-06-08 13:21
   1465 
    143 
    
2
ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ︵ ᠬᠣᠶᠠᠷ︶
  



   
 
ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠪᠠᠲᠤ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮᠴᠢᠨ
ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ





     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  