           
     
  617783
   5339
   2015-12-13
   2020-05-29
  5305
 
 
【    】
ᠲᠣᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠰᠣᠨ ᠢᠪᠡᠷᠬᠡᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠨ ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠰᠣᠨ ᠢᠪᠡᠷᠬᠡᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠣ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠂ ᠮᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠬᠣ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠄
   ⒈ ᠡᠪᠡᠣᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ
⑴ ᠣᠳᠣᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ
ᠬᠦᠢᠰᠣᠨ ᠢᠪᠡᠷᠬᠡᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠡᠪᠡᠣᠨᠴᠢᠨ ᠮᠦᠨ ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠬᠦᠰᠳᠡᠭ ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠣᠬᠦᠯᠬᠡ ᠳ᠋ᠣ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠬᠦᠰᠣᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠢᠰᠣᠨ ᠬᠤᠩᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠤᠰᠣ ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
⑵ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠤᠰᠣ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠰᠣ ᠲᠠᠰᠣᠯᠬᠣ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
① ᠬᠦᠢᠰᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠡᠳᠣ ᠣᠬᠣᠷ ᠲᠠᠰᠣᠯᠬᠣ ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠡᠳᠣ ᠣᠬᠣᠷ ᠲᠠᠰᠣᠯᠪᠠᠯ ᠬᠦᠢᠰᠣ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠠᠢ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠢᠰᠣᠨ ᠬᠤᠩᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠤᠰᠣ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠬᠡᠳᠣ ᠬᠦᠴᠦᠳᠠᠢ ᠲᠦᠯᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠳᠣ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠲᠠᠷᠣᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡᠰᠴᠣ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠠᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠦᠢᠰᠣᠨ ᠬᠤᠩᠬᠤᠷ ‍ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠂ ᠢᠪᠡᠷᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠳᠡᠭ ᠃
② ᠬᠦᠢᠰᠣ ᠲᠠᠰᠣᠯᠬᠣ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠸᠷᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠢᠰᠣᠨ ᠬᠤᠩᠬᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠣᠨ ᠪᠦᠷᠢᠮᠣᠰᠣᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠣ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠪᠡᠷᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠃
   ⒉ ᠡᠪᠡᠣᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ
ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠰᠣᠨ ᠢᠪᠡᠷᠬᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠣᠷᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠰᠴᠣ ᠪᠡᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠬᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠂ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠳᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠳᠦᠶᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠲᠡᠮᠳᠡᠷᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠨ ᠂ ᠦᠷᠪᠢᠰᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠣ ᠦᠬᠡᠢ ᠂ ᠡᠪᠡᠣᠨᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶᠡᠰ ᠵᠣᠭᠰᠣᠵᠣ ᠬᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ‍ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠢᠪᠡᠷᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠠᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠴᠣ ᠲᠡᠮᠳᠡᠷᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠢᠪᠡᠷᠬᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠷᠣᠮ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠰᠬᠦ ᠳᠦ ᠢᠪᠠᠷᠬᠡᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠶᠡᠬᠡᠰᠳᠡᠭ ᠂ ᠴᠢᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ‍ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠴᠢᠩᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠢᠪᠡᠷᠬᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠣ ᠬᠡᠳᠡᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠶᠡᠷᠣᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠦ ᠡᠪᠡᠣᠨᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠪᠡᠣᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠃
   ⒊ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
⑴ ᠲᠦᠮᠦᠭ ᠵᠠᠰᠠᠯ ︵ 保守疗法 ︶
ᠢᠪᠡᠷᠬᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠢᠪᠡᠷᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠣ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ‍ᠢ ᠰᠡᠮᠳᠡᠰᠣᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠷᠣᠵᠣ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠂ ᠨᠢᠷᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠢᠪᠡᠷᠬᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ‍ᠢ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠠᠢ ᠳ᠋ᠣ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ >    
  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-06-12 08:58
   105 
    116 
    
0
  



   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠰᠠᠴᠤᠷᠠ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  