           
     
  618211
   5380
   2015-12-13
   2020-07-06
  5315
 
 
【  】
ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠮᠦᠳᠦ︾ ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ

       ᠡᠪᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠵᠢᠮᠢᠰᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 1.3 ᠮᠧᠲᠷ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠡᠰᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠤᠸᠠᠰᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠮᠦᠳᠦ︾ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ >    
  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-06-12 09:07
   159 
    148 
    
0
  



   
 


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ






ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  