     
           
       
  7391
   37
   2016-03-24
   2019-08-16
  29
 
 
【    】
ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢᠨ  ᠤ ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠲᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ   ᠬᠢᠵᠢᠭ  ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ  ᠵᠦᠢᠯ


                                                   


ᠦᠬᠡᠷ   ᠬᠤᠨᠢᠨ  ᠤ ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ     ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠲᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ  ᠢ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ  ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠨᠢ ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ     ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ   ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ     ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ   ᠠᠷᠭ᠎ᠠ   ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃   ᠦᠬᠡᠷ   ᠬᠤᠨᠢᠨ  ᠤ   ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠤ   S2   ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ  ᠢ         ᠴᠢᠳᠬᠤᠬᠤ     ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ   ᠵᠦᠢᠯ᠄      1᠂ ᠠᠮᠠ  ᠪᠠᠷ   ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠣ ᠬᠢᠵᠢᠭ       ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠠᠴᠠ   ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ   ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ         ᠤ      ᠤᠨ      ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ   ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ  ᠤᠨ   ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ   ᠰᠦᠷᠴᠢᠵᠦ᠂   ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ   ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ  ᠶᠢ   ᠨᠣᠷᠭᠠᠪᠠᠯ   ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠪᠡᠯ   ᠲᠣᠭᠤᠰᠣ   ᠪᠣᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠬᠤ     ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ  ᠲᠠᠢ   ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂   ᠬᠢᠵᠢᠭ   ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ  ᠤᠨ   ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ   ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠳᠠᠬᠢ   ᠬᠤᠭ   ᠲᠣᠭᠤᠰᠣ   ᠵᠢᠴᠢ   ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠤ   ᠮᠢᠺᠷᠣᠪ  ᠢ   ᠰᠣᠷᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ   ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃   
2᠂ ᠬᠢᠵᠢᠭ   ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ        ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠᠲᠤ   ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂   ᠠᠮᠠᠪᠴᠢ᠂   ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ   ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ   ᠰᠢᠯ᠂ ᠤᠰᠤᠨ   ᠭᠤᠲᠤᠯ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠬᠤᠪᠢ           ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠᠲᠤ   ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠥᠪ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠵᠡᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠬᠤ   ᠡᠮ ᠠᠪᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃
   3᠂ ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ   ᠰᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ  ᠤ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯ   ᠪᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ   ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ   ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ  ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ᠂ ᠬᠢᠵᠢᠭ  ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠮ  ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ   ᠵᠢᠴᠢ   ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠯ᠂ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ   ᠴᠦᠮ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠯᠣᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ  ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ  ᠤ ᠯᠣᠩᠬᠤ  ᠨᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠨ ᠰᠦᠢᠳᠲᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠ   ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠦᠨᠦᠷ    ᠪᠠ ᠹᠢᠽᠢᠺ  ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ   ᠳᠦᠷᠰᠦ  ᠨᠢ   ᠬᠡᠪ     ᠪᠤᠰᠤ   ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠲᠠᠢ   ᠦᠶᠡᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ   ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃   
4᠂ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠤᠭᠠᠷ᠂   ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ᠃   ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠨᠢ ᠵᠥᠪ   ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠶ᠂   ᠬᠢᠵᠢᠭ  ᠢ   ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠠᠷᠭ᠎ᠠ   ᠵᠠᠮ   ᠪᠠ   ᠠᠷᠭ᠎ᠠ     ᠨᠢ ᠵᠥᠪ    ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ   ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ᠂    ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ    ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ    ᠡᠮ   ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠫᠤᠤ  ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ  ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃
5᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ  ᠤ ᠯᠣᠩᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ   ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢ    ᠬᠤᠣᠷ   ᠦᠭᠡᠶᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ   ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ   ᠴᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃      6᠂ ᠦᠬᠡᠷ         ᠬᠢᠵᠢᠭ  ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ  ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ   ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ        ᠪᠣᠯᠬᠤ    ᠦᠭᠡᠢ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-06-12 10:58
   95 
    116 
    
0
  



 
   2019-06-12 17:07 
     2019-06-12 11:05 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  