     
           
       
  10202
   39
   2016-03-24
   2020-03-14
  30
 
 
【    】
ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢᠨ  ᠤ ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠲᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ   ᠬᠢᠵᠢᠭ  ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ  ᠵᠦᠢᠯ


                                                   


ᠦᠬᠡᠷ   ᠬᠤᠨᠢᠨ  ᠤ ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ     ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠲᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ  ᠢ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ  ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠨᠢ ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ     ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ   ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ     ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ   ᠠᠷᠭ᠎ᠠ   ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃   ᠦᠬᠡᠷ   ᠬᠤᠨᠢᠨ  ᠤ   ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠤ   S2   ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ  ᠢ         ᠴᠢᠳᠬᠤᠬᠤ     ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ   ᠵᠦᠢᠯ᠄      1᠂ ᠠᠮᠠ  ᠪᠠᠷ   ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠣ ᠬᠢᠵᠢᠭ       ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠠᠴᠠ   ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ   ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ         ᠤ      ᠤᠨ      ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ   ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ  ᠤᠨ   ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ   ᠰᠦᠷᠴᠢᠵᠦ᠂   ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ   ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ  ᠶᠢ   ᠨᠣᠷᠭᠠᠪᠠᠯ   ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠪᠡᠯ   ᠲᠣᠭᠤᠰᠣ   ᠪᠣᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠬᠤ     ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-06-12 10:58
   152 
    121 
    
0
  



 
   2019-06-12 17:07 
     2019-06-12 11:05 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  