     
   ☆☆    
       
  3745471
   5490
   2012-03-04
   2019-10-13
  3915
 
 
【      】
ᠮᠧᠩ ᠱᠠᠨ  ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ

                            ᠮᠧᠩ ᠱᠠᠨ

                           
ᠠᠷᠠᠯᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠳᠬᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠶ᠎ᠡ

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠳᠡᠢ ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ

ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠭᠲᠤᠭᠠᠳ ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ

    ᠦᠩᠭᠡᠲᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ

    ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠢᠶᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠶ᠎ᠡ

    ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠᠪᠠᠨ

    ᠦᠷᠡᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠲᠡᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ

      ᠵᠧ ᠬᠦᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷᠷᠦ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠳ᠋ᠡ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠢ

ᠤᠭᠤᠷᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠯᠦ ᠮᠤᠩᠳᠠᠢ ᠶᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠢ

ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠰᠠᠢᠯᠦ ᠮᠤᠩᠳᠠᠢ ᠶᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ

    ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠢᠨᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠢ

ᠬᠠᠪᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠯᠦ ᠮᠤᠩᠳᠠᠢ ᠶᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠢ

ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠯᠦ ᠮᠤᠩᠳᠠᠢ ᠶᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠵᠧ ᠬᠦᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷᠦ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠳ᠋ᠠ

ᠮᠦᠩᠭᠦᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠮᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠯᠴᠡᠨᠦ ᠳ᠋ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ

ᠮᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠯᠴᠡᠨᠦ ᠳ᠋ᠠ

   ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠠᠪᠠᠴᠤ

   ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠯᠴᠡᠨᠦ ᠳ᠋ᠡ

   ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ

   ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ

    ᠵᠧ ᠬᠦᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷᠦ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠳ᠋ᠡ

ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠯᠳᠦᠷᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ

ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢ

ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠰᠦᠧᠭ  ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ

    ᠵᠧ ᠬᠦᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷᠦ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠳ᠋ᠡ

ᠦᠪᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠮᠦᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠤᠷᠭᠤᠭᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ

ᠦᠯᠬᠡᠭ ᠴᠢᠮᠠᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠦᠭᠡ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠍ᠳᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠨᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠮᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠷᠭᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠ

    ᠵᠧ ᠬᠦᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷᠦ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠳ᠋ᠡ

ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠳᠠᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠲᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠢ

ᠳᠠᠩ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠦᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠣᠢ

ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠮᠣᠷᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠬᠡᠥᠬᠡᠨ ᠬᠡᠨ ᠪᠣᠢ

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠮᠤᠬᠤᠯᠠᠢ ᠠᠯᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠪᠡ

ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠭᠦᠩᠵᠦ ᠮᠦᠰᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠨ ᠪᠣᠢ

    ᠵᠧ ᠬᠦᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷᠦ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠳ᠋ᠡ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠮᠣᠷᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠬᠡᠥᠬᠡᠨ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠵᠤᠯᠠ

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠮᠤᠬᠤᠯᠠᠢ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠪᠡ

ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠭᠦᠩᠵᠦ ᠮᠦᠰᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

    ᠵᠧ ᠬᠦᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷᠦ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠳ᠋ᠡ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠭᠦᠭᠡᠳ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠣᠯᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠨ ᠪᠣᠢ

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠣᠳᠣᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠮᠤᠷ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠣᠢ

ᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠬᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠪᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠨ ᠪᠣᠢ

ᠭᠠᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠨᠢ ᠨᠣᠴᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠨ ᠪᠣᠢ

    ᠵᠧ ᠬᠦᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷᠦ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠳ᠋ᠡ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠭᠦᠭᠡᠳ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠣᠯᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠤ ᠽᠧ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠣᠳᠣᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠾᠧ ᠯᠦᠩ

ᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠬᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠪᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠽᠦᠨ ᠿᠦᠢ

ᠭᠠᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠨᠢ ᠨᠣᠴᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨᠴᠢᠤ ᠱᠤᠤ ᠶᠦᠨ

ᠵᠧ ᠬᠦᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷᠦ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠳ᠋ᠡ

ᠯᠠᠩ ᠺᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠨ ᠪᠣᠢ

ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠬᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳ ᠵᠠᠳᠣᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠣᠢ

ᠵᠢᠶᠠ ᠨᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ ᠴᠢᠦ ᠧᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠪᠡ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠨ ᠪᠣᠢ

    ᠵᠧ ᠬᠦᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷᠦ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠳ᠋ᠡ

ᠯᠠᠩ ᠺᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠧᠦ ᠧᠨ ᠯᠠᠢ

ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠬᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳ ᠵᠠᠳᠣᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠢᠦ ᠬᠤ   ᠯᠠᠨ

ᠵᠢᠶᠠ ᠨᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ ᠴᠢᠦ ᠧᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠪᠡ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠢᠷᠡᠨ

    ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ  ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ

ᠦᠷᠡᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ

ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠬᠠᠢᠷᠠᠳᠦ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ

ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ

ᠮᠢᠨᠦ ᠦᠩᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠯᠤᠰ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠠ ᠶᠢᠷᠡᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳ᠋ᠦ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠣᠷᠤᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠦᠰᠢᠶᠡᠳᠡᠨ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠭ ᠳᠦᠷᠦᠮᠬᠡᠢᠳᠡᠨ  ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠬᠠᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠮᠰᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠮᠠᠤ ᠽᠧ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠩᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠦᠷᠡᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠳᠦᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠ

ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠦᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠣᠯᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠡᠢᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ   ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃


ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠢᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ

ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠪᠤᠯ   ᠮᠧᠩ ᠱᠠᠨ    73 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ

                                           2019 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ21


  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠮᠧᠩ ᠱᠠᠨ
   2019-06-20 18:38
   181 
    231 
    
0
  



   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

arhan
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  