ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ
  ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ       
         
  1060
   45
   2019-06-27
   2019-10-16
  22
 
 
【      】
ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ︵ ᠨᠢᠭᠡ︶

    ᠣᠧᠮ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠮᠣᠭᠣᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠢ

ᠡᠩᠬᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠢ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠣᠯᠣᠯᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠢ

ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ

1.ᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ  ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠣᠷᠳᠣ ᠪᠠ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ︾ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠭᠦᠯᠣᠶ᠎ᠡ

︽ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ  ᠦ ᠲᠦᠷᠰᠣᠯᠡᠯᠳᠡ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

2. ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ  ᠦ ᠬᠣᠷᠳᠣᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ   ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠶ᠎ᠡ

︽ᠲᠣᠮᠳᠡᠴᠢ ᠬᠣᠷᠳᠣᠴᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ︾ ᠶᠢ ᠴᠢᠳᠠᠶ᠎ᠠ

3. ᠲᠠᠭᠣ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ  ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠶ᠎ᠠ

︽ᠲᠠᠭᠣᠨ  ᠤ ᠡᠬᠦᠰᠣᠯᠳᠡ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ︾ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

ᠳᠠᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠦᠷᠠᠯ  ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠣᠳᠬᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠲᠠᠭᠣᠨ  ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

4. ᠲᠠᠪᠠᠭᠣᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠶ᠎ᠠ

︽ᠲᠠᠭᠣᠨ  ᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠱᠣᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠦᠢᠮᠡᠬᠡᠨ  ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠱᠣᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠣᠨ  ᠤ ᠬᠣᠣᠷ ᠬᠦᠨᠣᠬᠡᠯ ᠪᠠ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ   

5.ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ  ᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠴᠠ ︾  ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠣᠨ  ᠢ  ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠶ᠎ᠠ

︽ᠬᠠᠶᠢᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ︾ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ

6 ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ  ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠠᠭᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠ ᠰᠢᠩᠬᠡᠨᠵᠢᠯᠳᠡ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ  ᠢ ᠰᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣᠷᠠᠯᠳᠠ︾  ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

7. ᠬᠡᠬᠡᠷᠡᠵᠣ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ

︽ᠬᠡᠷᠡᠯ  ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠣᠭᠣᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ︾  ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ  ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠬᠡᠷᠡᠯ  ᠦᠨ ᠣᠶᠢᠯᠳᠡ︾  ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ

8. ᠬᠠᠮᠳᠣ  ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ

︽ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠲᠣᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠰᠣ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦ︾  ᠶᠢ  ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ

ᠬᠡᠮᠰᠢᠯ ᠬᠡᠨᠳᠡᠯ   ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠬᠡᠷᠡᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

9.ᠴᠠᠭᠠᠪᠣᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ   ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ

︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ  ᠦᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ︾ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

ᠭᠡᠭᠡ ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ

ᠬᠡᠷᠡᠯ  ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ

10.ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠴᠡ  ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠭᠦᠯᠣᠶ᠎ᠡ

︽ ᠮᠡᠰᠢᠯ ︾ ᠦᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ  ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠡᠰᠢᠯ ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

11. ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠶ᠎ᠡ

︽ᠭᠦᠳᠣᠭᠦᠷ ᠮᠡᠰᠢᠯ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠪᠦᠳᠣᠬᠦ ︾ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ

ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠶ᠎ᠡ

︽ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠰᠢᠯ ︾  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

12.ᠮᠢᠲᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ    ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ

︽ᠮᠢᠺᠷᠣᠰᠺᠣᠫ ᠪᠠ ᠲᠣᠷᠡᠨ︾  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ  ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠣᠶ᠎ᠡ

︽ᠮᠡᠰᠢᠯ  ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳᠡ ︾ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ

13.ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠮᠠᠰ︾ ᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠨᠢᠭᠳᠠᠴᠠ ︾ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ

14.ᠪᠣᠯᠭᠣᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠮᠳᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ

︽ᠪᠣᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠡ︾ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡᠬᠡᠷ  ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ

︽ᠨᠢᠭᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ  ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-07-02 13:37
   133 
    33 
    
0
  



   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠮᠦᠩᠭᠬᠡ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠤᠰᠤ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  