ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ
  ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ       
         
  109
   11
   2019-06-27
   2019-07-05
  4
 
 
【      】
ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ︵ ᠨᠢᠭᠡ︶

    ᠣᠧᠮ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠮᠣᠭᠣᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠢ
ᠡᠩᠬᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠢ
ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠣᠯᠣᠯᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠢ
ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ

1.ᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ  ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ
︽ᠣᠷᠳᠣ ᠪᠠ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ︾ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ
ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠭᠦᠯᠣᠶ᠎ᠡ
︽ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ  ᠦ ᠲᠦᠷᠰᠣᠯᠡᠯᠳᠡ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ
2. ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ
︽ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ  ᠦ ᠬᠣᠷᠳᠣᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ
ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ   ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠶ᠎ᠡ
︽ᠲᠣᠮᠳᠡᠴᠢ ᠬᠣᠷᠳᠣᠴᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ︾ ᠶᠢ ᠴᠢᠳᠠᠶ᠎ᠠ
3. ᠲᠠᠭᠣ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ  ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠶ᠎ᠠ
︽ᠲᠠᠭᠣᠨ  ᠤ ᠡᠬᠦᠰᠣᠯᠳᠡ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ︾ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ
ᠳᠠᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠦᠷᠠᠯ  ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠣᠳᠬᠡᠶ᠎ᠡ
︽ᠲᠠᠭᠣᠨ  ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ
4. ᠲᠠᠪᠠᠭᠣᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠶ᠎ᠠ
︽ᠲᠠᠭᠣᠨ  ᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ
ᠱᠣᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠦᠢᠮᠡᠬᠡᠨ  ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠶ᠎ᠠ
︽ᠱᠣᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠣᠨ  ᠤ ᠬᠣᠣᠷ ᠬᠦᠨᠣᠬᠡᠯ ᠪᠠ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ   
5.ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ  ᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ
︽ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠴᠠ ︾  ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠣᠨ  ᠢ  ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ
ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠶ᠎ᠠ
︽ᠬᠠᠶᠢᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ︾ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ
6 ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ  ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ
︽ᠠᠭᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠ ᠰᠢᠩᠬᠡᠨᠵᠢᠯᠳᠡ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ
ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ  ᠢ ᠰᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ
︽ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣᠷᠠᠯᠳᠠ︾  ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ
7. ᠬᠡᠬᠡᠷᠡᠵᠣ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ
︽ᠬᠡᠷᠡᠯ  ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠣᠭᠣᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ︾  ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ
ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ  ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ
︽ᠬᠡᠷᠡᠯ  ᠦᠨ ᠣᠶᠢᠯᠳᠡ︾  ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ
8. ᠬᠠᠮᠳᠣ  ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ
︽ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠲᠣᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠰᠣ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦ︾  ᠶᠢ  ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ
ᠬᠡᠮᠰᠢᠯ ᠬᠡᠨᠳᠡᠯ   ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ
︽ᠬᠡᠷᠡᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ
9.ᠴᠠᠭᠠᠪᠣᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ   ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ
︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ  ᠦᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ︾ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ
ᠭᠡᠭᠡ ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ
ᠬᠡᠷᠡᠯ  ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ
10.ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠴᠡ  ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠭᠦᠯᠣᠶ᠎ᠡ
︽ ᠮᠡᠰᠢᠯ ︾ ᠦᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ
ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ
︽ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ  ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠡᠰᠢᠯ ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ
11. ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠶ᠎ᠡ
︽ᠭᠦᠳᠣᠭᠦᠷ ᠮᠡᠰᠢᠯ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠪᠦᠳᠣᠬᠦ ︾ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ
ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠶ᠎ᠡ
︽ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠰᠢᠯ ︾  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ
12.ᠮᠢᠲᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ    ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ
︽ᠮᠢᠺᠷᠣᠰᠺᠣᠫ ᠪᠠ ᠲᠣᠷᠡᠨ︾  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ
ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ  ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠣᠶ᠎ᠡ
︽ᠮᠡᠰᠢᠯ  ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳᠡ ︾ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ
13.ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ
︽ᠮᠠᠰ︾ ᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ
ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ
︽ᠨᠢᠭᠳᠠᠴᠠ ︾ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ
14.ᠪᠣᠯᠭᠣᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠮᠳᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ
︽ᠪᠣᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠡ︾ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠶ᠎ᠠ
ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡᠬᠡᠷ  ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ
︽ᠨᠢᠭᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ  ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-07-02 13:37
   38 
    17 
    
0
  



   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠮᠦᠩᠭᠬᠡ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠤᠰᠤ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  