ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ
  ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ       
         
  522
   38
   2019-06-27
   2019-09-19
  17
 
 
【      】
ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ

                                    


1.ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ   ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ

︽ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠡᠨ︾  ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ

ᠲᠠᠭᠣᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠲᠠᠭᠣᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ︾  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ

2. ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ᠶᠣᠰᠣᠷᠬᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠪᠣᠳᠠᠰ  ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠪ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ︾ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ

ᠭᠡᠶᠢᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠬᠡᠷᠡᠯ  ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠣ ᠦᠬᠡᠢ

3.ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠮᠡᠰᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ︾ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ               

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠮᠠᠰ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠳᠠᠴᠠ ︾  ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠣ   ᠦᠬᠡᠢ

4.ᠬᠦᠳᠡᠷ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠬᠦᠴᠣ ︾   ᠶᠢᠨ   ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ   ᠦᠭᠡᠢ

ᠬᠦᠮᠣᠨ  ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠴᠤ ︾  ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠣ   ᠦᠬᠡᠢ

5.ᠲᠠᠷᠣᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠲᠠᠷᠣᠴᠠ ︾  ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ

ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠣ ᠦᠬᠡᠢ

7. ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ︾ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠣᠨ  ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ

ᠲᠣᠳᠤᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ   

8.ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠵᠠᠷᠣᠬᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠶᠣᠳᠡᠯ ᠪᠠ ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ︾  ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ

ᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ  ᠢ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠴᠣᠳᠡᠯ ᠂ ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ︾  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ

9. ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠣᠮ ᠬᠠᠣᠯᠢ ︾    ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠣ   ᠦᠬᠡᠢ

ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠢᠳᠡᠷᠬᠡᠭ ᠬᠦᠴᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ︾  ᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠣᠨ  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ

10. ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠵᠠᠩ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ  ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ  ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳᠡ ︾ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ            

ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠰᠣᠷᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ︾  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ

11.ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠬᠡᠭᠦᠷ  ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠵᠠᠩᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ︾  ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ

ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠶᠢᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ︾  ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ

                                       

               * ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ  22 ᠪᠦᠯᠦᠭ                  

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-07-02 13:54
   131 
    76 
    
1
  



   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠮᠦᠩᠭᠬᠡ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠤᠰᠤ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  