ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ
  ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ       
         
  109
   11
   2019-06-27
   2019-07-05
  4
 
 
【      】
ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ

                                    

1.ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ   ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ
︽ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠡᠨ︾  ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ
ᠲᠠᠭᠣᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ
︽ᠲᠠᠭᠣᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ︾  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ
2. ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ᠶᠣᠰᠣᠷᠬᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ
︽ᠪᠣᠳᠠᠰ  ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠪ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ︾ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ
ᠭᠡᠶᠢᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ
︽ᠬᠡᠷᠡᠯ  ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠣ ᠦᠬᠡᠢ
3.ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ
︽ᠮᠡᠰᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ︾ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ               
ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ
︽ᠮᠠᠰ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠳᠠᠴᠠ ︾  ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠣ   ᠦᠬᠡᠢ
4.ᠬᠦᠳᠡᠷ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ
︽ᠬᠦᠴᠣ ︾   ᠶᠢᠨ   ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ   ᠦᠭᠡᠢ
ᠬᠦᠮᠣᠨ  ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ
︽ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠴᠤ ︾  ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠣ   ᠦᠬᠡᠢ
5.ᠲᠠᠷᠣᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ
︽ᠲᠠᠷᠣᠴᠠ ︾  ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ
ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ
︽ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠣ ᠦᠬᠡᠢ
7. ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ
︽ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ︾ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠣᠨ  ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ
ᠲᠣᠳᠤᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ
︽ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ   
8.ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠵᠠᠷᠣᠬᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ
︽ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠶᠣᠳᠡᠯ ᠪᠠ ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ︾  ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ
ᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ  ᠢ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ
︽ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠴᠣᠳᠡᠯ ᠂ ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ︾  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ
9. ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ
︽ᠣᠮ ᠬᠠᠣᠯᠢ ︾    ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠣ   ᠦᠬᠡᠢ
ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠢᠳᠡᠷᠬᠡᠭ ᠬᠦᠴᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ
︽ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ︾  ᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠣᠨ  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ
10. ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠵᠠᠩ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ
︽ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ  ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ  ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳᠡ ︾ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ            
ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠰᠣᠷᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ
︽ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ︾  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ
11.ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠬᠡᠭᠦᠷ  ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ
︽ᠵᠠᠩᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ︾  ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ
ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠶᠢᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ
︽ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ︾  ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ
                                       
               * ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ  22 ᠪᠦᠯᠦᠭ                  
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-07-02 13:54
   52 
    61 
    
1
  



   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠮᠦᠩᠭᠬᠡ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠤᠰᠤ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  