ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ
  ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ       
         
  3625
   60
   2019-06-27
   2020-05-26
  29
 
 
【      】
ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ

                                    


1.ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ   ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ

︽ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠡᠨ︾  ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ

ᠲᠠᠭᠣᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠲᠠᠭᠣᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ︾  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ

2. ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ᠶᠣᠰᠣᠷᠬᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠪᠣᠳᠠᠰ  ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠪ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ︾ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ

ᠭᠡᠶᠢᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠬᠡᠷᠡᠯ  ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠣ ᠦᠬᠡᠢ

3.ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠮᠡᠰᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ︾ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ               

ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠮᠠᠰ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠳᠠᠴᠠ ︾  ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠣ   ᠦᠬᠡᠢ

4.ᠬᠦᠳᠡᠷ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ

︽ᠬᠦᠴᠣ ︾   ᠶᠢᠨ   ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠢ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-07-02 13:54
   199 
    89 
    
1
  



   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠮᠦᠩᠭᠬᠡ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠤᠰᠤ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  