ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ
  ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ       
         
  1563
   50
   2019-06-27
   2019-11-12
  23
 
 
【  】
ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠲᠤᠯᠣᠭ᠎ᠠ


1.ᠠ

ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ

ᠠᠰᠤᠷᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ

2.ᠡ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠷᠡᠯ

ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ

3.ᠢ

ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ

ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠦᠴᠦᠨ

4.ᠣ

ᠣᠨᠣᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠠᠯᠳᠤᠯ

ᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ

5.ᠤ

ᠤᠰᠤ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯ

ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ

6.ᠥ

ᠥᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ

ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

7.ᠦ

ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠤᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ

ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ

ᠠ ᠡ ᠢ

ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠬᠢᠳ

      ᠢᠰᠡᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠲᠠᠨ
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-07-02 16:28
   103 
    49 
    
0
  



   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠦ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ






     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  