 
             
       
  114295
   789
   2015-05-30
   2020-06-03
  1143
 
 
【    】
ᠵᠡᠬᠦᠨᠰᠢᠪᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 98 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠪᠠ
    2019 ᠤᠨ ‍ᠣ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ‍ᠣ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨᠰᠢᠪᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 98 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠪᠠ᠃

ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ᠄

1.ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ( ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ᠂ ᠤᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠯ᠎ᠡ᠃︶

2.ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ︵ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-07-02 21:58
   343 
    88 
    
0
  



 
   2019-07-02 22:54 
   
 
hasihua





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  