ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ
  ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ       
         
  3659
   60
   2019-06-27
   2020-05-28
  29
 
 
【      】
ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ︵ ᠬᠣᠶᠠᠷ︶

    15. ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠲᠦᠪᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠢ ᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠬᠦᠴᠣ ︾  ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠣᠨ  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠠᠰᠢᠷ ᠲᠣᠬᠢ ᠪᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

︽ᠬᠠᠷᠢᠮᠠᠬᠠᠢ ᠬᠦᠴᠤ ︾ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ

16.ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠦᠩᠬᠡᠨ  ᠦ ᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠬᠦᠨᠳᠦ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠤ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠦᠴᠣᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ

ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠪᠦᠷᠢ  ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ

17.ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ  ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ

︽ᠨᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠥᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠠᠣᠯᠢ︾  ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠴᠣᠨ  ᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ︾ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ

18.ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠡᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠦᠷᠣᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠤ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠴᠣᠨ  ᠤ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ

ᠬᠦᠨᠳᠣ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-07-03 09:01
   243 
    54 
    
1
ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ︵ ᠬᠣᠶᠠᠷ︶
  



 
   2019-07-04 08:21 
     
ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ
        /2019-07-05 
   
 

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ






ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  