ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ
  ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ       
         
  2136
   52
   2019-06-27
   2019-12-05
  26
 
 
【      】
ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ︵ ᠬᠣᠶᠠᠷ︶

    15. ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠲᠦᠪᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠢ ᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠬᠦᠴᠣ ︾  ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠣᠨ  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠠᠰᠢᠷ ᠲᠣᠬᠢ ᠪᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

︽ᠬᠠᠷᠢᠮᠠᠬᠠᠢ ᠬᠦᠴᠤ ︾ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ

16.ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠦᠩᠬᠡᠨ  ᠦ ᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠬᠦᠨᠳᠦ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠤ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠦᠴᠣᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ

ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠪᠦᠷᠢ  ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ

17.ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ  ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ

︽ᠨᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠥᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠠᠣᠯᠢ︾  ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠴᠣᠨ  ᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ︾ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ

18.ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠡᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠦᠷᠣᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠤ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠴᠣᠨ  ᠤ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ

ᠬᠦᠨᠳᠣ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ

19.ᠲᠠᠷᠣᠦ ᠬᠦᠩᠭᠡᠮᠰᠦᠭ ᠪᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ

︽ᠲᠠᠷᠣᠴᠠ ︾ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ

ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠣ ᠨᠢᠭᠳᠠᠯᠠᠵᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠰᠢᠩᠬᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠴᠠ ︾ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ

20.ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠶ᠎ᠠ

︽ᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠣᠴᠠ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠣᠯᠠᠷᠢᠯᠳᠡ ᠬᠣᠪᠢᠰᠦᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ   

︽ᠣᠷᠣᠰᠣᠩᠬᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠴᠠ ︾ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

21. ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠣᠩ  ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠶ᠎ᠠ

︽ᠬᠦᠪᠣᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠴᠥ ︾  ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠡᠯ  ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠠᠷᠾᠢᠮᠧᠳ᠋ ᠵᠢᠷᠣᠮ ︾  ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ

22. ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠬᠣᠪᠢᠰᠦᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠬᠦᠪᠴᠣ ᠵᠢᠪᠬᠦ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳᠡ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠦᠪᠣᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠦ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ

ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠴᠣ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

23. ᠠᠵᠢᠯᠰᠠᠭ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠶ᠎ᠠ

︽ᠠᠵᠢᠯ ︾ ᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ

ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠳᠮᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠶ᠎ᠠ

︽ᠴᠢᠳᠠᠯ  ︾  ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

24. ᠬᠦᠴᠣᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢᠳᠣᠭᠦᠯᠣᠶ᠎ᠡ

︽ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠠ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠨ᠋ᠲ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠶ᠎ᠠ

︽ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠣᠯᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠳᠡ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

25.ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠣᠷᠢ  ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠬᠦᠰᠢᠭᠦᠷᠬᠡ ︾  ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ

ᠭᠣᠭᠴᠦᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠠᠳᠬᠤᠶ᠎ᠠ

︽ᠭᠣᠯᠭᠣᠭᠣᠷ ᠬᠦᠷᠳᠣ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

26. ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ  ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠮᠵᠢ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ  ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ  

ᠲᠤᠶᠢᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-07-03 09:01
   210 
    49 
    
1
ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ︵ ᠬᠣᠶᠠᠷ︶
  



 
   2019-07-04 08:21 
     
ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ
        /2019-07-05 
   
 

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  