ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ
  ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ       
         
  102
   11
   2019-06-27
   2019-07-05
  4
 
 
【    】
ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ︵ ᠬᠣᠶᠠᠷ︶

    15. ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠲᠦᠪᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠢ ᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ
︽ᠬᠦᠴᠣ ︾  ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠣᠨ  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ
ᠬᠠᠰᠢᠷ ᠲᠣᠬᠢ ᠪᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ
︽ᠬᠠᠷᠢᠮᠠᠬᠠᠢ ᠬᠦᠴᠤ ︾ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ
16.ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠦᠩᠬᠡᠨ  ᠦ ᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ
︽ᠬᠦᠨᠳᠦ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠤ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ
ᠬᠦᠴᠣᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠪᠦᠷᠢ  ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ
17.ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ  ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ
︽ᠨᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠥᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠠᠣᠯᠢ︾  ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ
︽ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠴᠣᠨ  ᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ︾ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ
18.ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠡᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠶ᠎ᠡ
︽ᠦᠷᠣᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠤ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ
ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠴᠣᠨ  ᠤ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠦᠨᠳᠣ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ
19.ᠲᠠᠷᠣᠦ ᠬᠦᠩᠭᠡᠮᠰᠦᠭ ᠪᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ
︽ᠲᠠᠷᠣᠴᠠ ︾ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠣ ᠨᠢᠭᠳᠠᠯᠠᠵᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠶ᠎ᠠ
︽ᠰᠢᠩᠬᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠴᠠ ︾ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ
20.ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠶ᠎ᠠ
︽ᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠣᠴᠠ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ
ᠣᠯᠠᠷᠢᠯᠳᠡ ᠬᠣᠪᠢᠰᠦᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ   
︽ᠣᠷᠣᠰᠣᠩᠬᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠴᠠ ︾ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ
21. ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠣᠩ  ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠶ᠎ᠠ
︽ᠬᠦᠪᠣᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠴᠥ ︾  ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ
ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠡᠯ  ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠶ᠎ᠠ
︽ᠠᠷᠾᠢᠮᠧᠳ᠋ ᠵᠢᠷᠣᠮ ︾  ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ
22. ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠬᠣᠪᠢᠰᠦᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ
︽ᠬᠦᠪᠴᠣ ᠵᠢᠪᠬᠦ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳᠡ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ
ᠬᠦᠪᠣᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠦ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠴᠣ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
23. ᠠᠵᠢᠯᠰᠠᠭ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠶ᠎ᠠ
︽ᠠᠵᠢᠯ ︾ ᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ
ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠳᠮᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠶ᠎ᠠ
︽ᠴᠢᠳᠠᠯ  ︾  ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ
24. ᠬᠦᠴᠣᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢᠳᠣᠭᠦᠯᠣᠶ᠎ᠡ
︽ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠠ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠨ᠋ᠲ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ
ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠶ᠎ᠠ
︽ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠣᠯᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠳᠡ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ
25.ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠣᠷᠢ  ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ
︽ᠬᠦᠰᠢᠭᠦᠷᠬᠡ ︾  ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ
ᠭᠣᠭᠴᠦᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠠᠳᠬᠤᠶ᠎ᠠ
︽ᠭᠣᠯᠭᠣᠭᠣᠷ ᠬᠦᠷᠳᠣ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ
26. ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ
︽ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ  ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠮᠵᠢ ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ
ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ  ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ  
ᠲᠤᠶᠢᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-07-03 09:01
   33 
    28 
    
1
  



 
   2019-07-04 08:21 
     
ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ
        /2019-07-05 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  