   
         
   
  45764
   213
   2017-04-14
   2020-03-27
  143
 
 
【   】
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠡ ᠬᠤᠲᠠᠯᠲᠤᠪᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ
                     ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ ᠭᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠬᠦᠶᠦᠯᠲᠦᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃   ᠦᠪᠦᠷᠴᠤᠳ ᠴᠦ ᠴᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠢᠰᠦᠲᠡᠨ ‍ᠣ ᠪᠨᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠂ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠡᠲᠡᠯᠡᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠵᠦᠬᠡᠷ ᠰᠢᠭ ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-07-05 10:09
   647 
    109 
    
0
  



   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠮᠦᠩᠭᠬᠡ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  