   
         
   
  43183
   212
   2017-04-14
   2019-08-02
  141
 
 
【   】
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠡ ᠬᠤᠲᠠᠯᠲᠤᠪᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ
                     ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ ᠭᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠬᠦᠶᠦᠯᠲᠦᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃   ᠦᠪᠦᠷᠴᠤᠳ ᠴᠦ ᠴᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠢᠰᠦᠲᠡᠨ ‍ᠣ ᠪᠨᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠂ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠡᠲᠡᠯᠡᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠵᠦᠬᠡᠷ ᠰᠢᠭ ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠲᠡᠬᠦᠨ ‍ᠣ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠤᠷᠤᠰ ᠂ ᠺᠤᠷᠢᠶᠠ ᠂ ᠠᠮᠸ᠋ᠷᠢᠺᠡ ᠂ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠤᠷ ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢ ᠭᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠲᠡᠬᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠬᠤᠲᠠᠯᠲᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡ ᠃


ᠡᠨᠲᠡ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠪᠦᠷᠴᠦᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠᠯᠲᠤᠪᠠᠯ ᠵᠦᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠰᠡ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠷᠤᠨ ‍ᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠲᠠᠯᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠂ ᠶᠡᠷᠤᠨᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠴᠤᠳ ᠪᠨᠨ ᠲᠡᠮᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠰᠡᠷᠲᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠭᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠲᠡᠬᠦᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠬᠡᠲᠦ ᠲᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠯᠠ ᠂ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠭᠲᠡᠬᠦᠨ ᠬᠢ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠬᠦᠲᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠲᠡ ᠵᠦᠭ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠢᠲᠡᠨᠠᠷ ᠮᠠᠨᠢ ︕︕  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-07-05 10:09
   219 
    104 
    
0
  



   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠮᠦᠩᠭᠬᠡ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  