 
             
       
  105922
   663
   2015-05-30
   2019-09-14
  962
 
 
【    】
ᠵᠡᠬᠦᠨᠰᠢᠪᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠪᠠ
   

2019 ᠤᠨ ‍ᠣ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4᠂ 5 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠮᠠᠨ ‍ᠣ ᠵᠡᠬᠦᠨᠰᠢᠪᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠪᠠ᠃

ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠄

2019 ᠤᠨ ‍ᠣ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ‍ᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠯᠬᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠬᠢᠪᠡ᠃

ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠄

2019 ᠤᠨ ‍ᠣ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ‍ᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠡᠬᠦᠨᠰᠢᠪᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ︽ ᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ︾ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ‍ᠣ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠪᠡ᠃


                                                         ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠳ᠋ᠪᠠᠯ᠎ᠠ

                                                         ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠵᠢᠷᠬᠦᠦ  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-07-05 17:32
   98 
    82 
    
2
  



 
   2019-07-06 11:17 
   
 









ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  