ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
          
        
  1220
   50
   2019-06-19
   2019-10-16
  99
 
 
【   】
ᠺᠢᠮ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠳᠥ ᠢᠯᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠯᠡ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ


ᠥᠪ ᠦᠨᠡᠨᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠢ  ᠪᠡᠨ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ

ᠵᠢᠪ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ

ᠠᠷᠠᠳ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠤ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠴᠡᠬᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠡ ᠤᠤᠠᠷᠠᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠬᠡᠮ ᠢ

ᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠥᠮᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠷᠬᠢᠬᠦ ᠶᠤᠮᠶᠡᠷᠦ ᠴᠢᠨᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ

ᠬᠤᠪᠢᠨᠴᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠯᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭᠠᠳ

ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠵᠦ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠷᠬᠢᠬᠦ ᠶᠤᠮᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠪᠣᠯ

ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠤᠢ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠶ᠋ᠢ

ᠪᠥᠬᠥᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠢᠢ᠌ᠬᠦ ᠪᠤᠢᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢ

ᠤᠪᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ

ᠤᠷᠰᠢᠭ ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠳ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠤᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢᠰ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠯ ᠶ᠋ᠢ

ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ

ᠪᠠᠯᠠᠮᠠᠳ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠨ

ᠪᠢᠯᠲᠠᠲᠤ ᠫᠤᠤ ᠪᠡᠷ ᠰᠥᠨᠥᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠤᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢ

ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠ

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠭᠠᠳ

ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠭᠠᠳ

ᠶᠡᠷᠢᠨ ᠭᠭ᠍ᠷᠠᠳᠦᠰ 

ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠦᠭᠵᠢᠷᠡᠭᠡᠳ

ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠴᠢᠨᠢ 

ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ 

ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠴᠢᠨᠢ 

   ᠴᠠᠭ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ

ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠤ

ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ

ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠤᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠷᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ 

ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠴᠡ

ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠴᠡ


  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-07-07 22:29
   120 
    1029 
    
2
  



 
  2019-09-08 20:14 
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ   2019-07-09 07:25 
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ     
        /2019-07-09 
   2019-07-08 00:12 
     
        /2019-07-08 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  