   
            
      
  2448
   7
   2015-11-07
   2019-07-09
  7
 
 
【   】
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠦᠬᠡᠶᠢᠬᠢᠬᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯᠳᠥ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ︽ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ︾ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ 2019 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

      
      ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠮᠥᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠦᠩ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃
      ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠯᠡ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠪᠤᠯᠥᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠴᠢᠷᠠᠮᠠᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠪᠣᠯ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠲᠥᠷᠤᠯ  ᠬᠢᠨᠢ ᠰᠠᠯᠠᠩ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃
      ᠲᠠ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠥᠷᠳᠡᠭ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠷᠠᠢ︕
      ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠤᠮᠥ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠬᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯ ︽ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠡ᠂ ᠴᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠢ ᠯᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ︾ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃
      ᠠᠯᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠤᠤ ᠮᠡᠳᠡ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡᠴᠤᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠭᠥᠨᠳᠤᠤᠨᠭᠡᠭᠦ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠨᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠥᠯᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃
      ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃
      ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠪᠥᠵᠢᠭ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡᠴᠤᠤᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯ ᠥᠬᠡᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠬᠦᠯᠢᠴᠡᠵᠦ ᠲᠡᠢᠯᠭᠦ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠬᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡᠴᠤᠤᠯ ᠮᠥᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃
      ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠠᠮᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠪᠢᠯᠢᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠠᠪ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠡᠳᠡᠨᠦᠰ ᠪᠣᠳᠤᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃
      ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠬᠥᠨᠳᠥᠤᠨᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠶᠠᠳᠠᠨ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢ᠋ᠢᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠢ᠋ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠃
      ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠳᠠ ᠰᠢᠮᠳᠡ ᠥᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠥᠩᠭᠡᠷᠭᠡᠭᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ  ᠢ᠋ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡᠴᠤᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠤᠯᠬᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠥᠷᠢ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠭᠥᠨᠳᠤᠤᠨᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠥᠷᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠴᠢ ᠤᠰᠤ ᠰᠢᠭᠦᠷᠬᠦ ᠮᠡᠳᠥ ᠭᠥᠩᠭᠡᠨ ᠭᠥᠪᠰᠤᠭᠡᠷ ᠱᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠬᠠᠯᠢᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃
      ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠢᠵᠥ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠨᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠪᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠪᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠥ᠂ ᠰᠥᠭᠡᠷᠭᠦ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠡ᠃
      ᠤᠯᠠᠮ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠳᠤ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠦ ᠰᠤᠷᠴᠥ ᠳᠡᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠥᠬᠡᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠦ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠥᠳᠤᠬᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠤᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃
      ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠢᠯᠡ︖ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠥᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠥᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠃ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠭᠥᠮᠥᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠯᠠ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠭ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠦ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠭ᠃
      ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠥᠷᠢᠰᠤᠯᠳᠤᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠢᠳᠤᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃
      ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠥ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠃
      ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡᠴᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠥᠨᠳᠤᠤᠨᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯᠳᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠥᠭᠴᠦ ᠴᠤ ᠲᠡᠢᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠷᠤᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠤᠨ ᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠥᠬᠡᠢ᠂ ᠭᠥᠯᠢᠭᠡᠯᠵᠡᠭᠦ ᠥᠬᠡᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
      ᠴᠢᠩᠬᠤᠸᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠫᠷᠣᠹᠰᠰᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯᠳᠤ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠥᠬᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠣᠨᠤᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠥᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠨ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭᠴᠢᠯᠠᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠥᠰᠥᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠵᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃
      ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠮᠡᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠡᠤᠨᠭᠢᠯ ᠭᠥᠴᠥᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠳᠠᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠮᠥᠨ᠃
      ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠥᠨᠳᠤᠤᠨᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ︽ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠥᠮᠥᠵᠢᠯ︾ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠣᠷᠲᠠᠢ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠱᠥᠯᠦ ᠮᠥᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠤᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋᠂ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠤᠯᠳᠡ ᠵᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠯᠢᠤ ᠬᠤᠸᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠥᠯᠢᠶᠡᠭᠦ  ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ >    
  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-07-08 08:56
   105 
    134 
    
0
  



   
 




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  