    
          
  ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ   
  494888
   1117
   2014-10-02
   2020-01-07
  807
 
 
【   】
ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠤᠤᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ

ᠳᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠣᠳᠠᠯ

︵1993 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠤᠤᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ


ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠬᠦᠵᠦ

ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ

ᠬᠣᠷᠭᠣᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ

ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠵᠦ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠶᠠᠷᠠᠵᠤ

ᠴᠦᠳᠡᠩᠵᠡ ᠰᠢᠭ ᠠᠰᠠᠵᠤ

ᠵᠤᠯᠠ ᠰᠢᠭ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠡ

ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠤᠤᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ

ᠴᠠᠩᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ

《ᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ》 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠡᠪᠢᠵᠦ

ᠴᠠᠭᠠᠳᠤᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠣᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ

ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠯᠠᠨᠲᠤᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ

ᠴᠠᠪᠲᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠴᠠᠷᠴᠠᠩᠭᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠠᠯᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ

ᠴᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ︕

ᠲᠣᠭᠣᠨᠣ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠨᠳᠡ

ᠤᠨᠳᠤᠢ ᠰᠤᠨᠳᠤᠢ ᠬᠡᠪᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠢᠭ

ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ

ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠰᠢᠭ ᠦᠷᠡᠵᠦ

ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠱᠠᠩᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠠᠴᠠ᠂

ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠯᠢ ᠪᠠᠢ ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠵᠤ ᠦᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ

ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠱᠣᠷᠣᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠪᠡᠭᠦᠨ ᠥᠷᠦᠭᠡ᠂

ᠨᠠᠩᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠣᠶᠢᠨᠣ᠊ᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠲᠡᠷᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠳᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠡ


ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠳ

ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ

ᠨᠠᠷᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠥᠮᠥᠭᠡᠷᠡᠵᠦ

ᠨᠠᠵᠢᠳ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ

ᠨᠠᠪᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠵᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠳᠠᠭ ᠡ

ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠩ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠳᠠᠯᠠ

ᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠠᠭᠤᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠡ

ᠭᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ

ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠰᠣᠭᠲᠣᠭᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡᠭ︕

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ

ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠤᠤᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠯᠠ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠠᠭᠵᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠨᠢᠯᠠ

ᠰᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ ᠪᠢᠳᠡ᠂

ᠰᠢᠲᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠠ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠵᠢ ᠰᠢᠭ ᠪᠤᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠬᠤ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ

ᠱᠣᠷᠣᠩ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡ ᠲᠡᠢ

ᠱᠣᠭᠣᠪᠲᠣᠷᠯᠠᠪᠠᠴᠤ ᠭᠤᠨᠢᠬ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ

ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ

ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ

ᠠᠯᠯᠠᠾ

ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠠ ᠠ᠋︕

ᠪᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ 

ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠ︕

ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠤᠤᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠ︕

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
   ᠳ᠋ ᠊ ᠴᠣᠣᠳᠠᠯ
   2019-07-24 20:50
   370 
    135 
   
4
  



 
   2019-07-25 07:25 
   
 


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠮᠦᠩᠭᠬᠡ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  