  
           
      
  3956
   231
   2018-01-05
   2019-11-22
  109
 
 
【   】
   
ᠴᠡᠬᠢᠮ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ

―― ᠪ᠂ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ


ᠦᠷᠬᠡᠰᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢᠢ᠃

ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡ︕

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡ ᠠᠮᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

―― ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠵᠦᠬᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ᠋ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠢᠳᠦᠬᠡ᠂ ᠵᠠᠨᠤᠯ ᠬᠣᠷᠤᠰᠤᠯ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨᠳᠠ᠃

―― ᠬᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠮᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢᠢ᠃

―― ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠳᠠ ᠦᠶᠡᠰ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠮᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠢᠶᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠵᠡᠢᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ᠋ ᠬᠡᠳᠤ ᠮᠠᠭᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠠᠵᠢ᠃

―― ᠮᠠᠭᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠦ ᠲᠤᠪᠤᠢᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠨᠸᠷᠺᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦᠯ ᠢ᠋ ᠬᠡᠮᠳᠦᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

―― ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠴᠤ᠌ ᠬᠡᠳᠦᠷᠬᠡᠢ ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ ᠢ᠋ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃

―― ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢᠢ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃

―― ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠤᠢᠢᠯ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠰᠡ ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠪᠠᠯ ᠡᠢᠢᠮᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢᠢ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠤ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠵᠦᠬᠡᠷ᠃

―― ᠲᠠᠨ ᠢ᠋ ᠵᠦᠬᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ᠌ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠯᠠ ᠪᠠᠯᠠᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ᠃

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠮᠠ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠄ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ    
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
    
   2019-07-25 13:47
   718 
    65 
    
0
  



   
 

ᠤᠰᠤ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  