           
     
  611787
   4962
   2015-12-13
   2019-10-18
  5146
 
 
【    】
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ  ᠮᠦᠡᠭᠬᠡ ᠦᠤᠷᠰᠡᠬᠡᠨ

      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃

      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠭᠳᠠ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠬᠦᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠨ   ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠳᠦᠬᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠬᠡᠮᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠬᠡᠯᠳᠡᠢ᠃

      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠢᠯᠡ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ   ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠦᠭ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠬᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ᠃ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠢ ᠴᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠮᠤᠷᠢ ᠢᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃


      ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠬᠳᠠᠭᠤ᠄ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ

    ᠴᠡᠬᠡᠵᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠤᠷᠢᠳᠡᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠬᠡᠵᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤ — ᠬᠦᠬᠡᠮᠡᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠮᠡᠢ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠡ ᠤᠤᠷ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠰᠢᠩᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠭ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ᠂ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠦᠬᠡᠳ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠶᠦᠳᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠦᠷᠰᠡᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠮᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ ᠬᠦᠭ᠂ ᠲᠠᠭᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠦᠳᠦ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠦᠬᠡᠳ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠲᠡᠬᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ᠂ ᠰᠦᠭ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠷᠳᠦ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ︽ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ · ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ︾ ᠳᠠᠬᠢ ︽ᠬᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠤ︾ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠾᠦ᠋ᠡᠭᠨᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ︽ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠬᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠾᠦ᠋ᠡᠭᠨᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠳ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ︽ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ︾ ᠠᠴᠠ ᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠬᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

      ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠤᠯᠠᠯᠵᠢ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠬᠡᠨᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠦᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠬ ᠲᠤ ︿ᠮᠤᠷᠢ﹀ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ 200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

      ︽︿ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ﹀ ᠳᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 4000 ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ 400 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ 10% ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ 30% ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ 10 % ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠷᠤᠭ 40% ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠴᠢᠭᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡ᠃ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠦᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ 51% ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠡᠳᠦ᠂ ᠲᠦᠪ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ 33% ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ 49% ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠦᠦ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ᠂ ᠢᠨᠠᠭ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠦ᠊ · ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠡᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

      ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠬᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠠᠬ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠨᠠᠬ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠯᠡᠪᠳᠡᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠦᠢᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠤᠤ⁈ ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠦᠬᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠬ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ︽ᠴᠢᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ︾᠂ ︽ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠪᠤᠷᠦ︾᠂ ︽ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠤᠶᠡᠷ︾᠂ ︽ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭᠳᠦ ᠮᠤᠷᠢᠳ︾᠂ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠦ︾᠂ ︽ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠬᠤᠷ︾᠂ ︽ᠬᠤᠤᠰ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠳ︾᠂ ︽ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ︾᠂ ︽ᠬᠤᠷᠳᠦᠨ ᠤ ᠦᠯᠦᠬᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ︾᠂ ︽ᠲᠤᠳᠦ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ︾᠂ ︽ᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠷ︾᠂ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠳ︾᠂ ︽ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠬᠡᠷᠳᠡ︾᠂ ︽ᠰᠡᠩᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠳ ᠪᠦᠷ ᠯᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ᠂ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠤᠷᠪᠢ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠬᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠡᠮᠡᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠬ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ ᠠᠶᠠᠰ ᠢ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

    ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠬᠳᠠᠭᠤ᠄ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ

      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠡᠶᠠᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠭᠳᠠ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠭᠤᠮᠠᠭ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠰᠠᠯ ᠡᠷᠡᠮᠠᠯᠵᠠᠯ᠂ ᠵᠦᠡᠭᠨᠡᠯ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠬᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢ᠃

      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠷ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠢᠨᠠᠬ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠶᠤᠭᠳᠠ ᠶᠦᠮᠦᠷ ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

      ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠨ᠃

      ︽ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠷ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ / ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ / ᠬᠤᠤᠬᠤᠡᠭ ᠴᠤᠯᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠠᠢ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ / ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ / ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ / ᠲᠡᠯᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠷ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ / ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠵᠡᠢ︾ ᠁ ︽ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠬᠤᠤᠬᠤᠡᠭ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠤᠭᠳᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠠᠷᠤ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠳᠤ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠦ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 74 ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠬᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠰᠢᠳᠦᠬᠦ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠡᠩ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠪᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠲᠦᠴᠢ ᠶᠢᠰᠤ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠬᠤᠤᠬᠤᠩ 1738 ᠤᠨ ᠳᠤ 25 ᠨᠠᠰᠤᠳᠡᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ︽ᠬᠤᠤᠬᠤᠡᠭ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠴᠤᠯᠠ ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠤᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠬᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠬᠤᠤᠬᠤᠡᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦᠮ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠬᠦᠷᠳᠦ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠬᠤᠤᠬᠤᠩ ᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

      ᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ︽ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ︾᠂ ︽ᠠᠷᠦ ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠵᠡᠬᠡᠷᠳᠡ︾᠂ ︽ᠴᠤᠮᠪᠤᠡᠭ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ︾᠂ ︽ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ︾᠂ ︽ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ︾᠂ ︽ᠡᠬᠦᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠦ︾ ᠁ ᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠴᠤᠬ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠤᠷᠪᠢ᠂ ᠰᠦᠰᠦ ᠵᠤᠷᠢᠬ ᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

      ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠨᠡᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠠᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ︽ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠦ ᠵᠤᠷᠢᠬ︾᠂ ︽ᠰᠦᠰᠦᠭ ᠬᠦᠢᠯᠡᠬᠦ︾᠂ ︽ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠡᠮᠡᠬᠡᠯ︾᠂ ︽ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠷᠡᠳᠦ︾᠂ ︽ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ︾᠂ ︽ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠬᠤᠢ︾ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

      ᠨᠡᠶᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠡ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ︽ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ︾︔ ᠨᠡᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ︽ᠰᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠢ︾᠂ ︽ᠠᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠ︾᠂ ︽ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ︾᠂ ︽ᠴᠤᠮᠪᠤᠡᠭ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠷᠡᠩ︾︔ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ︽ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ︾᠂ ︽ᠬᠠᠨᠳᠠᠷᠭᠠᠨ︾᠂ ︽ᠨᠡᠷᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠬ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠪᠡᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ︽ᠬᠤᠯᠠᠴᠢ ᠮᠤᠷᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃

      ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠡᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠴᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ︽ᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠬᠦᠨ ᠵᠡᠬᠡᠷᠳᠡ ᠮᠤᠷᠢ︾᠂ ︽ᠮᠦᠨᠳᠦᠬᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠᠯ︾᠂ ︽ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠢ︾ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠡᠶᠢᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

      ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠰᠠᠨᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢᠮᠡᠬᠳᠡ ᠢᠨᠠᠬ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠦ ᠡᠵᠢ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠡᠳᠦᠨ᠂ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠦᠯᠦᠬᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠬᠡᠳᠬᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ︽ᠢᠨᠵᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠷᠠᠯ︾ ᠳᠤ᠂ ︽ᠢᠨᠵᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠢᠨᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠢᠨᠠᠬ ᠯᠡ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠷ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠁︾ ᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠᠶᠠᠰᠦᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ︾᠂ ︽ᠭᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠡᠭ ᠰᠠᠷᠡᠯ︾᠂ ︽ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ︾᠂ ︽ᠡᠬᠦᠷ ᠰᠡᠬᠦᠯᠳᠦ︾᠂ ︽ᠵᠤᠨᠤᠩ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠷ︾ ᠁ ᠁ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠠᠭᠳᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠦᠯ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠢᠯᠢᠩ᠂ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠤᠢᠢᠳᠬᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠠᠬᠳᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠩ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠨᠦᠬᠦᠷᠯᠡᠯ᠂ ᠢᠨᠠᠬ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠮᠦᠷᠦᠬᠡᠳᠦᠯ ᠪᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠪᠦ ᠡᠵᠢ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠡᠳᠦᠨ᠂ ᠦᠯᠦᠬᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠬᠡᠳᠬᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ︽ᠨᠡᠷᠢᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠤᠷᠢ︾᠂ ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ︾᠂ ︽ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠡᠮᠡᠭᠡᠯᠳᠦ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃

      ᠶᠤᠭᠳᠠ ᠶᠦᠮᠦᠷ ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠪᠡᠷᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ︽ᠴᠦᠢᠳᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ︾᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠴᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠨ ᠶᠡᠳᠡᠭᠤ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠱᠤᠩᠨᠠᠬᠰᠠᠨ ︽ᠭᠠᠸᠠ ᠨᠠᠭᠠᠴᠦ︾᠂ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ︽ᠵᠡᠬᠡᠷᠬᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ︾᠂ ᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠦ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ︽ᠱᠠᠯᠵᠠᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠶᠤᠭᠳᠠ ᠶᠦᠮᠦᠷ ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠤᠰᠦ ᠵᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

      ᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ︽ᠠᠭᠰᠠᠭ ᠰᠠᠷᠠᠯ︾᠂ ︽ᠡᠬᠦᠯᠡᠨ ᠬᠦᠬᠡ︾᠂ ︽ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠬᠢᠳᠦ︾᠂ ︽ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ︾᠂ ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ︾᠂ ︽ᠬᠤᠸᠠ ᠮᠤᠷᠢ︾᠂ ︽ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠰᠦ︾᠂ ︽ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ︾᠂ ︽ᠪᠤᠷᠦ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ︾ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠯᠬᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠡᠭᠬᠡ ᠵᠢᠰᠦᠮ᠂ ᠵᠡᠩ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠨᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

      ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠬᠳᠠᠭᠤ᠄ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ

      ᠨᠡᠬᠦᠳᠠᠯᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠲᠠᠳᠤᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦᠬᠦᠷ᠂ ᠰᠦᠷ ᠰᠦᠯᠳᠡ᠂ ᠬᠦᠰᠠᠯ ᠵᠤᠷᠢᠯ᠂ ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

      ᠤᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪ᠊ · ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠬᠢ ︽ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ︽ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠴᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠡᠳᠦᠢ / ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠤᠷᠢᠳᠦ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠨᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ᠂ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠳᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠡᠳᠦᠢ / ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠡᠳᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠯᠬᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ / ᠲᠡᠷᠬᠡᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠷᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠷᠢᠶᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠮᠦᠰᠦ ᠶᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠳᠠᠬ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠁︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠬᠡᠯᠢᠰᠡᠭ᠂ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠤᠷ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠤᠴᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

      ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬᠳᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡᠰᠡᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠬ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠯ ︽ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ︾ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

      ︽᠁᠂ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠠᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠬᠦᠭᠦᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠵᠤᠬᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠁︾᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠬᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠬᠰᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠢᠦ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠲᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠲᠠᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠰᠠᠭ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠂ ᠬᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠰᠢᠳᠦᠬᠡᠨ᠂ ᠲᠦᠰᠢᠭ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠳᠦᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠨ ᠠᠯᠢᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠬᠳᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠃

      ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠬᠤᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ᠂ ᠰᠢᠨᠳᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯ᠂ ︽ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ᠂ ︽ᠠᠭᠤᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠠᠭᠳᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠠᠶᠤᠯᠳᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠠᠮᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠠ — ᠬᠦᠢ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠦ᠋᠂ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠨ᠎ᠠ ᠁︾ ᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠡᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠎ᠠ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢᠡᠭᠬᠢᠵᠦ ᠠᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠮᠡᠬᠳᠡ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ᠃

      ︽᠁ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠯᠬᠡᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠁︾᠃ ︽ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠳᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠪᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠬ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ︽ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠪᠢ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠰᠡᠷᠬᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠯᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠲᠤᠷᠵᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠤ · ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠡᠶᠢᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠦᠬᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷᠴᠡᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠳᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠦ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠰᠠᠨ᠃ ᠨᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ︾ ᠬᠡᠵᠦ ︽ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠤ᠊ · ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

      ︽ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠶᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠲᠡᠬᠡᠳᠦ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠦ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠡ ᠁︾

      ︽ᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠦ᠋ᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠪᠦᠯᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠳᠠᠵᠦ ᠢᠨᠴᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠬᠦᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠡᠨ ᠲᠡᠬᠦᠯᠢᠵᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠁︾

      ︽ᠲᠠᠪᠬᠢᠭᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠲᠡᠬᠢᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠦ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠁︾

      ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠬᠦᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠢᠰᠬᠤ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠵᠢᠬᠦᠷᠳᠦ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ ᠁︾

      ᠁ ᠁ ᠁

      ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠤᠯᠤᠰᠦᠨ ᠰᠦᠶ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠦ ᠠᠷᠤ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠬ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃

      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠦᠷᠳᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠤᠴᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨᠳᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠰᠠᠭ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢᠡᠭᠬᠢᠵᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭᠯᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄  ᠬᠠᠪᠤᠷ

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-08-08 08:50
   72 
    90 
    
0
  



 
      2019-08-08 17:33 
        
        /2019-08-08 
   
 



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠮᠦᠩᠭᠬᠡ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠤᠰᠤ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  