           
     
  617709
   5333
   2015-12-13
   2020-05-24
  5302
 
 
【    】
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ  ᠮᠦᠡᠭᠬᠡ ᠦᠤᠷᠰᠡᠬᠡᠨ

      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃

      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠭᠳᠠ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠬᠦᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠨ   ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠳᠦᠬᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠬᠡᠮᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠬᠡᠯᠳᠡᠢ᠃

      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠢᠯᠡ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ   ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠦᠭ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠬᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ᠃ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠢ ᠴᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠮᠤᠷᠢ ᠢᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃


      ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠬᠳᠠᠭᠤ᠄ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ

    ᠴᠡᠬᠡᠵᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠤᠷᠢᠳᠡᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠬᠡᠵᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤ — ᠬᠦᠬᠡᠮᠡᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠮᠡᠢ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠡ ᠤᠤᠷ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠰᠢᠩᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠭ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ᠂ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠦᠬᠡᠳ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠶᠦᠳᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠦᠷᠰᠡᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠮᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ ᠬᠦᠭ᠂ ᠲᠠᠭᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠦᠳᠦ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠦᠬᠡᠳ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠲᠡᠬᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ᠂ ᠰᠦᠭ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠷᠳᠦ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ︽ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ · ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ︾ ᠳᠠᠬᠢ ︽ᠬᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠤ︾ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠾᠦ᠋ᠡᠭᠨᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ︽ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠬᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠾᠦ᠋ᠡᠭᠨᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠳ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ︽ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ︾ ᠠᠴᠠ ᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠬᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

      ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠤᠯᠠᠯᠵᠢ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠬᠡᠨᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠦᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠬ ᠲᠤ ︿ᠮᠤᠷᠢ﹀ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ 200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

      ︽︿ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ﹀ ᠳᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 4000 ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ 400 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ 10% ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ 30% ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ 10 % ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠷᠤᠭ 40% ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠴᠢᠭᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡ᠃ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠦᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ 51% ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠡᠳᠦ᠂ ᠲᠦᠪ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ 33% ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ 49% ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠦᠦ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ᠂ ᠢᠨᠠᠭ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠦ᠊ · ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠡᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

      ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠬᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠠᠬ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠨᠠᠬ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠯᠡᠪᠳᠡᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠦᠢᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠤᠤ⁈ ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠦᠬᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠬ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ︽ᠴᠢᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ︾᠂ ︽ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠪᠤᠷᠦ︾᠂ ︽ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠤᠶᠡᠷ︾᠂ ︽ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭᠳᠦ ᠮᠤᠷᠢᠳ︾᠂ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠦ︾᠂ ︽ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠬᠤᠷ︾᠂ ︽ᠬᠤᠤᠰ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠳ︾᠂ ︽ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ︾᠂ ︽ᠬᠤᠷᠳᠦᠨ ᠤ ᠦᠯᠦᠬᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ︾᠂ ︽ᠲᠤᠳᠦ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ︾᠂ ︽ᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠷ︾᠂ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠳ︾᠂ ︽ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠬᠡᠷᠳᠡ︾᠂ ︽ᠰᠡᠩᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠳ ᠪᠦᠷ ᠯᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ᠂ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠤᠷᠪᠢ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠬᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠡᠮᠡᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠬ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ ᠠᠶᠠᠰ ᠢ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

    ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠬᠳᠠᠭᠤ᠄ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ

      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠡᠶᠠᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠭᠳᠠ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠭᠤᠮᠠᠭ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-08-08 08:50
   106 
    102 
    
0
  



 
      2019-08-08 17:33 
        
        /2019-08-08 
   
 



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠮᠦᠩᠭᠬᠡ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠤᠰᠤ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  