ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
          
        
  1551
   50
   2019-06-19
   2019-10-21
  104
 
 
【   】
ᠴᠢ ᠪᠣᠯ


ᠵᠢᠰᠦ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠭᠰᠣᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ

ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ


ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠵᠣᠭᠰᠣᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ

ᠴᠢᠰᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠡᠩ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ


ᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠲᠦ ᠴᠢᠳᠬᠦᠷ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ


ᠬᠡᠴᠦᠨᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠥ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ


ᠲᠠᠨᠤᠰ ᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ

ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠢ


ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠢᠢᠷᠡᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ

ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨᠴᠤᠭ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ


ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢ ᠠᠬᠢᠭᠠᠳ

ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦᠲᠡᠨ


ᠴᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠨ ᠳᠥ ᠴᠤ ᠲᠤᠰᠠ ᠦᠭᠡᠢ

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠨ ᠳᠥ ᠴᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ


ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠨᠤᠨ᠎ᠠ

ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠢ ᠴᠤ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ


ᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠢᠢᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ

ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠬᠠᠨᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠪᠳᠣᠭ ᠰᠢᠨᠣᠬᠠᠢ


ᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠤᠭ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠸ᠎ᠠ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠠᠮᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠢ ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠨ᠎ᠡ


ᠴᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠲᠡᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠯᠡᠷᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠨᠦ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ


ᠴᠢᠨᠦ ᠮᠥᠬᠥᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-08-10 13:39
   74 
    259 
    
1
  



 
   2019-11-21 18:56 
    2019-10-21 18:02 
     2019-08-10 19:13 
   2019-08-10 15:27 
   
 
ᠤᠰᠤ


ᠭᠠᠷᠪᠤᠤ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ







ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  