 
           
      
  1586
   53
   2019-02-10
  
  61
 
 
【  】
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ
       ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ

       ᠠᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠲᠥᠭᠡ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠬᠤᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ

       ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠵᠤᠨ ᠦᠯᠦ ᠮᠥᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ

       ᠬᠥᠪᠴᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣ


       ᠬᠣᠪᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠪᠴᠢ ᠦᠭᠡᠨ   ᠳ᠋ᠦ᠋ᠷ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠰᠡᠪᠲᠦ

       ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠯᠳᠢᠷᠠ

       ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠮᠥᠷᠥ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ

       ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠠᠮᠠᠯ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ


       ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠢᠷᠢᠨ᠎ᠡ

       ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠩᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ

       ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ  ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠳᠭᠢᠵᠦ ᠱᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠬᠢᠷᠢᠨ᠎ᠡ

       ᠥᠨᠥ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠪ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ


       ᠬᠠᠯᠠᠲᠠᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠨᠤᠬᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠥ ᠲᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

       ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ

       ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠥᠩᠭᠡᠪᠴᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

       ᠬᠣᠪᠲᠣᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠯᠦ ᠭᠬᠢᠷᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠬᠡᠭᠡ      


  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠬᠠᠰ ᠲᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ
   2019-08-11 07:08
   43 
    80 
    
1
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ
  



 
   2019-08-11 09:54 
     2019-08-11 07:16 
       
        /2019-08-11 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  