    
  ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠠᠢ ᠵᠠᠮ    
  
  15091
   137
   2017-04-02
   2019-08-12
  19
 
 
【   】
      2019.08.11-2019.08.20

        

         

          

           

      

            

            

            

      

         

      

            

            

          

      


2019.08.11      11           

                         

         

   ноехоноос 600    Захамин             100    2021   30       

2019.08.12      12           

                                   

         

                                   

2019.08.13      13           

                       

         

                         12                                 

2019.08.14      14           

                    (  )                  

         

                                              

2019.08.15      15           

                             

         

                                                   

2019.08.16      16           

                       


Августын 11-дэ, бишэн сарын 11-й сагаан луу удэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.

Нэгэ хун зондоо тусалаха гэжэ сэдьхэлээр зорижо ябана. Этигэл Хамба лама: «Утха ушарынь мэдээд жолоодо" гэжэ айлдалаа.


Муноодэр ноехоноос 600 хурьга Захамин ба Тунхэнэй нютагай зондо зуу зуугаар тарагдана. 100 хурьга абасан хун 2021 ондо 30 хурьга дасанда ургэхэ уйлтэй.

Августын 12-то, бишэн сарын 12-й сагаагша могой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.

Залуу лама жуд тарни руу орхо гээд, сэдьхэлэй үүдэн нээгдэхы тэсэбэртэй хүлеэгээд байна. Этигэл Хамба Лама: "Мила Богдын намтар мэдэхэ үгэй ямар лама байдаг юм" гэжэ айлдалаа.


Мила Богдо Марпа Багшын шаби болохын тула асар ехэ тэсэбэр гаргажа байсан намтартай. Энэ мэтэ тэсэбэртэй байхынь бодоод сааша өөрин амидралдаа энэни заабал хэрэглэжэ ябы.

Августын 13-да, бишэн сарын 13-й хара мори удэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.

Этигэл Хамба Лама Бурханай шажинда сүзэгтэй айлда залараад: "Үгэлиг, тахилай буян хэшэг" гэжэ айлдалаа.


Үдэр бэрэ ба дүйсэн үдэртэ сүзэгтэй гэр бүлэн гэртэ Бурхан болон шабинартань тахил үргэжэ байхань энэ 12 жил тасрангүй бол тэднэй буян хэшэг мүн болоно. Тымэ ушараас энэ сүзэгтэй гэр бүлдэ Этигэл Хамба Лама хэзээ нэгэ сагта заларжа буухань албатай.

Августын 14-дэ, бишэн сарын 14-й харагша хони үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.

Тагаалал болсон лама: «Этигэл Хамба Ламада мүргэхэм» гээд, ехээр зальбираад өөрин ухаан соо ябажал байна. Этигэл Хамба Лама: «Номой шадал үзүүлжэ байна» гэжэ айлдалаа.


Ямар сонин юм, Этигэл Хамба Ламада мүргэсэн лама нүгөө түрэлдэ ябаад, одоо болтор амиды шэндидэ. Энэ ямар судар дотор байха шадал юм? Тымэ ушараас Этигэл Хамба Ламада үнэн сэдьхэлээс зальбиран мүргэсэн хүн Хамба Ламада амиды байха.

Августын 15-да, бишэн сарын 15-й хүхэ бишэн үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.

"Тарнишнай нютагта эхнэрэй уур гэжэ нэртэй булаг байна" гэжэ дуулдаа. Этигэл Хамба Лама: "Ехэ хүлэгэнэй оньсо" гэжэ айлдалаа.


Ямар сайхан булаг юм өглөө гү орой гү тэндээс уур гаража байхадань. Энэ уур зөөлөнөөр гаража эхнэрэй маяагтай байхань. Иимэ булаг ехэ сайн ажиглан олохо хэрэгтэй. Хэрбээ, байха бол дэргэдэнь Бурханай судар үзэхэдэ ехэ шухал гэжэ ойлгообди.

Августын 16 -да, бишэн сарын 16-й хүхэбшэ тахиа үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.

Дархан ехэ абьястай хүндэ Этигэл Хамба Лама: «Бухиндажа догшорсон бэетэй урлахуй бутээгшэ сэдьхэлтэй дархан» гэжэ айлдалаа.


  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-08-11 11:19
   28 
    58 
  ᠢᠪᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠼᠠᠩ
0
  



   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  