
           
         
  697
   5
   2019-08-01
   2019-08-01
  5
 
 
【   】
ᠪᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠴᠢᠬᠠᠪᠠ
   ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠶᠠᠪᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠ ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠋ᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠋ᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢ ᠡ ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ  ᠪᠠᠷ ᠤᠰᠤ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠰᠦ ᠪᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠂ ᠭᠦᠳᠦᠢ᠋ᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠳᠤᠢ᠋ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠱᠦᠭᠦᠵᠦ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠠᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ ᠎᠎ᠡ ᠱᠭᠠᠢ᠋ᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠠᠢ᠋ᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠡ ᠃

   ᠤᠳᠤ ᠴᠤ ᠤᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠯᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠴᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠮᠪᠤᠢᠭᠠᠳ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠋ᠳᠠᠭ ᠰᠢᠦ . ᠴᠠᠪᠠᠰᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠃

   ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠢᠯ ᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠪᠦᠷ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠴᠠᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠢ᠋ᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠃   ᠮᠦᠨᠴᠤ

ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠯᠡ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠤᠷᠬᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠶᠤᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠯᠡ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠃ ᠪᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠦ ⁈

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ
   2019-08-13 00:25
   67 
    108 
    
2
  



 
     2019-08-13 08:22 
   2019-08-13 07:55 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠤᠰᠤ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  