  
         
      
  4973
   35
   2017-10-04
   2019-10-28
  80
 
 
【  】
ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ
      

                           


                                     ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠲᠤᠳᠢᠴᠢᠮᠡᠭ

   ᠡᠨᠡ ᠦᠳᠡ ᠳᠦ ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠤᠴᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠡᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠡᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ ᠂ ᠠᠨᠭᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠢ  ᠶᠢ ᠰᠢᠪᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠨᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠠᠪᠤᠵᠤ  ᠰᠤᠨᠤᠯᠵᠡᠨᠨᠰᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠶᠠᠨᠨᠳᠠᠮᠡᠯ ᠬᠤᠭ ᠨᠤᠪᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠡ ᠦᠷᠭᠡᠰᠦᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ ᠃ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠭᠦᠷ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠭᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠯᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠰᠠᠨᠠᠨᠨᠳᠠᠨᠨᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠂ ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠴᠡᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠠᠨᠭᠬᠠᠷᠤᠨᠨᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨᠨᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠰᠦᠯᠢᠶᠤᠦ ᠶᠢ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠳᠤᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠳᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠡᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠡ ᠦᠷᠭᠡᠰᠦᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨᠨᠰᠡᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠ ᠂ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠠᠭᠤ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ ᠴᠦᠪᠳᠦᠯ ᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠭᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠮᠠᠯᠳᠡᠨᠨᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠤᠳᠡᠵᠤ ᠠᠪᠤᠪᠠ ᠃ ᠦᠨᠦᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠦᠷᠭᠡᠰᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠳᠬᠤᠨᠨᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠯᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠷᠡᠤᠬᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠳᠤᠯᠡᠨ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠵᠤ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠳ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠨᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠮᠤᠷ ᠰᠡᠷᠡᠯᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠ ᠃

    ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠱᠠᠯᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ  ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠠᠪᠤᠪᠠ ᠃ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠷᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠰᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠱᠤᠷᠤ ᠦᠷᠭᠡᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠴᠠᠢ ᠃ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠷᠦᠯᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠭᠭᠤᠷᠴᠤᠭ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ  ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠡᠵᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠢ ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠵᠤᠤᠬᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠ ᠃ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠡᠯ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠳᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠤᠷᠭᠤᠮᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ   ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠡᠯ ᠴᠢᠨᠭᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠦᠷᠭᠡᠰᠤ ᠲᠤᠮᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠳᠬᠤᠪᠡᠯ ᠤᠷᠤᠮ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠡᠮᠳᠤᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯᠳᠠᠢ ᠃   ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠭᠤᠮᠡᠯ ᠶᠤᠮ ᠃

    ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠲᠠᠭᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠨᠭᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠯᠵᠡᠢᠮᠦᠷᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠯ ᠬᠡᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨᠨᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠨᠠᠰᠢ ᠴᠠᠰᠢ ᠦᠨᠭᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠦᠭᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠶᠡᠷᠯᠨᠭᠡᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳᠠᠪᠡᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠮᠤᠭ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠤᠨᠨᠳᠡᠵᠤ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠵᠤ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠤᠨᠨᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠨᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠪᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠦᠨᠭᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠨᠨᠳᠠᠵᠤ  ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠤᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠯᠡ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨᠨᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠭ ᠨᠤᠪᠰᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠷᠢᠨᠨᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠤ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠦ ︕

    ᠲᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠡᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠤᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠶᠡᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠳᠠᠢ ᠵᠤᠭᠤᠭ ᠤᠯᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠳ ᠃ ᠤᠯᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠᠴᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠦᠨᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠴᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠡᠷ ᠮᠡᠯᠳᠡᠵᠤ ᠤᠪᠤᠭᠠᠯᠡᠨ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨᠨᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠨᠨᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠮᠠᠨᠨᠳᠠᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃

   ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠪᠡᠰᠤ ᠮᠤᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠪᠡᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠢᠯᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠃

   ᠤᠷᠭᠤᠮᠡᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠦᠷᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠨᠭ᠌ ᠬᠠᠨᠨᠰᠠᠷᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠡᠯ  ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠴᠡ ᠬᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠢᠷᠡᠨ ᠲᠠᠴᠢᠷᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠭᠠᠨᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠳᠠᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠡᠯ ᠦᠳ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃

   ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠦᠷᠡᠵᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠬᠢᠨᠡᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠳᠠᠢ ᠃ ᠭᠠᠷ ᠬᠤᠴᠤᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠬᠤᠯᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠨ  ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨᠨᠳᠠᠵᠦ᠂  ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠦᠷᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠵᠤ ᠤᠴᠢᠮᠠᠷ ᠵᠢᠪᠡᠭᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨᠨᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠬᠤᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠡᠯ ᠠᠶᠤᠯ ᠡ ᠠᠶᠤᠯ ᠃ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠦᠨᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠡᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠨᠭᠭᠢᠵᠤ ᠯᠡ ᠬᠤᠤᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠡᠯ ᠢ ᠴᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠬᠢᠵᠤ ᠯᠡ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ  ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ   ᠵᠦᠭ ᠲᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ ᠦᠷᠨᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠮᠦᠡᠭᠬᠡ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠦᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ  ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠨ ᠃

    ᠬᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠯ ᠦᠷᠭᠡᠰᠦᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠡᠴᠦ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠯ  ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠦᠨᠦᠵᠦ ᠤᠰᠡᠳᠴᠤ ᠯᠡ  ᠴᠠᠰᠢ᠃ ᠠᠨᠭᠬᠠᠷᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠴᠡᠵᠤ    ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠶᠤᠮ ︕

    ᠮᠢᠨᠭᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠭᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠤᠷᠭᠤᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠦᠪᠴᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠠᠰᠠᠢ ︕ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ  ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ ᠦᠨᠢᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ︕   

   ᠬᠦᠮᠦᠨ    ᠪᠤᠯᠤᠨᠨᠰᠡᠨ ᠦᠨᠭᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠤᠳᠡᠰ ᠠᠮᠢ   ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤᠮᠳᠠᠯᠡᠵᠦ  ︕ ᠮᠦᠡᠭᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠦ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ  ︕

                                          2019 ︱ 7 ︱ 21 ᠳᠦ

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠲᠣᠳᠢᠴᠢᠮᠡᠭ
   2019-08-13 21:41
   183 
    119 
    
1
  



 
    2019-08-14 11:37 
                              

      2019-08-14 05:44 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ






ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  