    
          
       
  320265
   422
   2017-05-04
   2020-01-07
  1062
 
 
【   】
      


                                     

                                   

                                  


                                     


                                                                      

            ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠵᠤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠵᠢᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠨᠡᠷ ᠦᠬᠡᠷ ᠮᠠᠯ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ‍ᠣᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠣᠮᠤᠴᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ‍ᠣᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠣ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠃ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠥᠷᠥᠨ ᠳᠤᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢᠢᠨ ᠳᠠᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ︖ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠲᠠᠶᠠᠩ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ‍ᠣᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ᠂ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠳᠣᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠵᠦᠭ ᠨᠢᠰᠴᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤᠪᠢᠳᠠᠰ ‍ᠣᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠮ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ︖ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠵᠢᠨ ᠽᠢᠰᠢ ᠲᠠᠢᠢᠬᠡᠦ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠥᠬᠥ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠱᠣᠣ ᠲᠠᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ‍ᠣᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠫᠣᠣᠵᠢᠩ ᠬᠢᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ ᠠᠩᠭᠡᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ‍ᠣᠨ ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠫᠤᠤᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠪᠡᠴᠢᠬᠦ ᠳᠥ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠵᠢᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡ᠃                           

                                                                                ᠃

                                                      

   ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡᠲᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤ ᠲᠠᠰᠤ ᠣᠭᠲᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢᠯ᠎ᠠ᠂ ᠴᠣᠬᠢᠵᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠪᠥᠬᠥᠢᠯᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠴᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠯ᠃ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠥᠭᠡᠷᠡᠲᠦᠨ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠢᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ  ‍ᠣᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭᠵᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠷᠨᠢᠯ᠎ᠡ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ  ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠵᠠᠷ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ    ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠣᠰᠣ  ᠮᠡᠲᠦ      ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ   ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠴᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠡᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠᠣ︖ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ‍ᠣᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠶᠠᠭ ᠯᠡ ᠬᠢᠵᠢᠭ ‍ᠣᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠬᠡᠮᠡᠭᠴᠢ  ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠬᠣᠢᠢᠯᠵᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠳᠠᠪᠬᠢᠨ ᠳᠣᠪᠲᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠯ᠃ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠥᠪᠡᠷ ‍ᠣᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠵᠢᠡᠨ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠬᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠯ᠃ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ‍ᠣᠨ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠡᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠬᠣᠣᠷ ᠲᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠶᠠᠯᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨᠤᠬᠠᠢ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠭᠴᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠷᠠᠴᠢᠨ ᠰᠦᠯᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠣᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠷᠴᠢᠵᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠣᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠵᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠬᠠᠬᠤᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠯᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠯᠠᠷᠵᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠷᠲᠣᠭᠣᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ‍ᠣᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠭᠤᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠣᠶᠠᠨᠴᠢ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ‍ᠣᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠣᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠯᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠢᠭᠳᠡᠷᠡᠨ ᠠᠶᠤᠮᠠᠷ ᠵᠢᠡᠷ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠴᠦ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠡᠷᠬᠡ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠥᠨᠢᠳᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠰᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ   ᠨᠣᠮ ᠣᠩᠰᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ   ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ‍ᠣᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ    ᠨᠣᠮ ‍ᠣᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠣᠨᠢᠰᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠣᠩᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ  ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠡᠳᠦᠷ ‍ᠣᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠬᠠᠴᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠶᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠣᠩᠰᠢᠵᠣ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠯᠠ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠨᠣᠮ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ‍ᠣᠨ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ  ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ  ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ  ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠣᠭᠲᠣ ᠪᠠᠢᠢᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ︕ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ‍ᠣᠨ  ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠃  ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠬᠠᠷᠢᠨ  ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖   ᠭᠡᠵᠦ   ᠂ ᠤᠳᠠᠵᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠢ      ᠲᠠ ᠮᠢᠨᠢ   ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ︖   ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

               

                        

               2019 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ17 ᠤ ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠪᠠ᠃


  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
      
   2019-08-17 14:13
   782 
    1082 
    
20
  



 
   2019-09-06 09:47 
   2019-09-04 15:16 
     
    


        /2019-09-06 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠤᠰᠤ






ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  