ᠫᠦᠷᠱ
  ᠫᠦᠷᠱ       
  ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠥᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ   
  3527
   26
   2019-01-13
   2020-05-29
  25
 
 
【   】
ᠶᠦᠨᠢ ᠺᠣᠳ᠋ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ?
         ᠶᠦᠨᠢ ᠺᠣᠳ᠋ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ? ᠡᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ https://home.unicode.org/ ᠃ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠲᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ᠃
ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠄

《 ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦᠢᠲᠸᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ 》 ᠭᠡᠪᠡ᠃


ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ᠄

《 ᠶᠦᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠂ ᠰᠣᠹᠲ᠂ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ》ᠭᠡᠪᠡ᠃


ᠲᠤᠰ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ《 ᠶᠦᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠳ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠶᠦᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠵᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠄

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠺᠣᠮᠫᠢᠥ᠋ᠲᠸᠷ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠴᠣᠯᠳᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠠ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠦᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠣᠯᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ᠃ ᠶᠦᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ《 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲᠸᠮ》 ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲᠸᠮ ᠨᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠴᠡᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠵᠦᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠫᠦᠷᠱ
   2019-08-24 15:00
   975 
    122 
    
0
  



 
   2020-05-23 14:51 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ









ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠮᠦᠩᠭᠬᠡ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮᠴᠢᠨ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  