ᠫᠦᠷᠱ
  ᠫᠦᠷᠱ       
  ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠥᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ   
  2918
   25
   2019-01-13
   2020-01-15
  21
 
 
【   】
ᠶᠦᠨᠢ ᠺᠣᠳ᠋ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ?
         ᠶᠦᠨᠢ ᠺᠣᠳ᠋ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ? ᠡᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ https://home.unicode.org/ ᠃ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠲᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ᠃
ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠄

《 ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦᠢᠲᠸᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ 》 ᠭᠡᠪᠡ᠃


ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ᠄

《 ᠶᠦᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠂ ᠰᠣᠹᠲ᠂ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ》ᠭᠡᠪᠡ᠃


ᠲᠤᠰ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ《 ᠶᠦᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠳ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠶᠦᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠵᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠄

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠺᠣᠮᠫᠢᠥ᠋ᠲᠸᠷ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠴᠣᠯᠳᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠠ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠦᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠣᠯᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ᠃ ᠶᠦᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ《 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲᠸᠮ》 ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲᠸᠮ ᠨᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠴᠡᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠵᠦᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ  ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲᠸᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠨᠡᠩ ᠴᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠢᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦᠪᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲᠸᠮ ᠤᠳ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠴᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠤ ᠢᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠦᠭᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠵᠦᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲᠸᠷ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ᠂ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲᠸᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ ᠡ ᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ 《ᠲᠣᠮᠣ》ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠭᠲᠤᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ 《 ᠶᠦᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ — ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠣᠳᠣ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠄

ᠶᠦᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠰᠲᠸᠮ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠶᠦᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠳᠣ ᠴᠸᠷᠤᠺᠢ ᠦᠰᠦᠭ (Cherokee)᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠸᠵᠢᠫᠲ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮᠬᠡᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲᠸᠮ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠦᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ <ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ> ᠊ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠪ ᠪᠠ ᠰᠸᠸᠠᠬᠢᠯᠢ (Swahili) ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠫᠸᠷᠤ᠌ᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ( ᠰᠣᠹᠲ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ) ᠵᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠦᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠦᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠡᠴᠡ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲᠸᠷ ᠲᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠣᠳᠣ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠤ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠰᠣᠹᠲ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠣᠯᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠣᠹᠲ ᠪᠠ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ᠃

ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠵᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠸᠠᠬᠦ (Navajo)ᠮᠡᠲᠦ ᠵᠢᠨ ᠮᠦᠬᠦᠬᠦ ᠰᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠵᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠵᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠪ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠵᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ᠃


  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠫᠦᠷᠱ
   2019-08-24 15:00
   928 
    111 
    
0
  



   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ









ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠮᠦᠩᠭᠬᠡ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮᠴᠢᠨ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  