    
          
  ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ   
  491773
   1102
   2014-10-02
   2019-10-10
  786
 
 
【   】
ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ


ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ᠂ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠡᠷᠭᠢᠨ᠎ᠡ

ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠭᠡᠮᠰᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠪᠤᠳᠠᠷ ᠪᠤᠳᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠡᠷᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠂

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠤᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃


ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ

ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤᠤᠯ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠮᠤ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠦᠮᠡᠨ ᠰᠦᠮᠡᠨ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠱᠠᠨ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ

ᠰᠦᠷᠡᠬᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠩᠭᠤᠴᠤᠤᠯ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃


ᠨᠣᠮᠢᠨ ᠨᠣᠮᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠤᠨᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠰᠢᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠨᠢᠳᠣᠨᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠴᠤ ᠲᠣᠭᠣᠵᠣ ᠰᠢᠩᠰᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠳᠠᠩ ᠬᠥᠬᠥᠷᠲᠡᠨ᠎ᠡ

ᠡᠵᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠯᠢᠭ ᠴᠤ ᠲᠤᠭᠣᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃


ᠬᠡᠷᠦᠮᠡᠯ ᠬᠡᠷᠦᠮᠡᠯ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠨᠵᠡ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠨᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖

ᠨᠡᠷᠡᠮᠡᠯ ᠨᠡᠷᠡᠮᠡᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠦ ᠡᠷᠡᠰ ᠰᠣᠭᠲᠤᠨ᠎ᠠ

ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠭᠣᠳᠠᠵᠣ ᠳᠠᠰᠣᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖


ᠪᠤᠳᠠᠩ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ

ᠪᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠣᠯᠬᠤ ᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠯᠲᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠦ︖

ᠬᠦᠳᠡᠩ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠩᠬᠦᠶᠢᠬᠦ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠭᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ

ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠦ︖


ᠬᠠᠩᠬᠢᠷ ᠬᠠᠩᠬᠢᠷ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠯᠠ

ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠦᠰᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠢᠩᠭᠢᠷ ᠵᠢᠩᠭᠢᠷ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠯᠠ᠂ ᠵᠢᠵᠦᠦ ᠲᠥᠷᠥᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠯᠠ᠂

ᠵᠢᠱᠢᠮ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠥᠲᠡᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃


ᠳᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠷᠭᠣᠳᠠᠪᠠᠴᠤ

ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠦᠬᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠯᠲᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠡ᠃

ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠷᠭᠣᠳᠠᠪᠠᠴᠤ

ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠬᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠡ᠃


ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠴᠠᠶᠢᠷᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠷᠭᠣᠳᠠᠪᠠᠴᠤ

ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠯᠲᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠷᠪᠠᠭᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ᠃

ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠥᠰᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠷᠭᠣᠳᠠᠪᠠᠴᠤ

ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ᠃


ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠴᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠨᠤᠵᠤ ᠴᠠᠳᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠡᠩᠬᠡᠪᠡᠴᠦ

ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠥᠷᠥᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠮᠢᠷᠢᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠪᠠᠴᠤ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃


ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠭᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠶᠢᠯᠠᠷᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠵᠠᠮ᠂ ᠵᠠᠮ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ

ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠤᠪᠠ ᠰᠢᠦ᠃


1993.04.02

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠢᠪᠠᠯᠪᠠᠷ
   2019-08-26 13:12
   260 
    38 
   
6
  



   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  