ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ
  ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ       
         
  2934
   58
   2019-06-27
   2020-01-08
  29
 
 
【      】
ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ︵ ᠭᠣᠷᠪᠠ︶

      ᠨᠢᠭᠡ

ᠮᠣᠬᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠮᠣᠯᠧᠺᠦ᠋ᠯ  ᠤᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ

︽ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠦ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠬᠣᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠢᠳᠡ ᠴᠢᠳᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠢᠯᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠬᠦᠴᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

︽ᠢᠯᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠮᠵᠢ︾  ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠰᠣᠷᠣᠶ᠎ᠠ

︽ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

    ᠬᠣᠶᠠᠷ

ᠬᠣᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠦᠨ ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠡᠨᠡᠭ︾  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ  ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠢᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠡᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠬᠣᠯᠪᠤᠯᠲᠠ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ

︽ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠶᠤᠳᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠡ︾ ᠶᠢ ᠴᠢᠳᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠣᠶᠣᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠬᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠯᠬᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠭᠦᠶᠤᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠵᠦᠢ ᠶᠣᠰᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ

︽ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠬᠢᠯᠬᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠭᠦᠶᠤᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

︽ ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠯ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠣᠣᠷ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ

︽ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠯᠬᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠳᠠᠯᠣᠯᠣᠲᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠬᠢᠯᠬᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ  ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ︾  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠶ᠎ᠡ

   

       ᠭᠣᠷᠪᠠ

︽ᠭᠦᠶᠣᠳᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ︾  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠭᠦᠶᠣᠳᠡᠯ ᠪᠠ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ︾  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

︽ᠣᠮ ᠬᠠᠣᠯᠢ︾ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ᠃

ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠡ

︽ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠨ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠡ︾ ᠶᠢ ᠴᠢᠳᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

︽ᠣᠮ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ︾ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ᠃

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ  ᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ

︽ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ᠂ ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠴᠢᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ

︽ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ︾ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ᠃

ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠣᠷᠣᠶ᠎ᠠ

︽ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠡ︾ ᠶᠢ ᠴᠢᠳᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠦᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ

︽ᠵᠣᠣᠶᠯ ᠬᠠᠣᠯᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠡ᠃


  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-08-28 09:08
   186 
    56 
    
0
  



   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  