ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ
  ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ       
         
  3134
   58
   2019-06-27
   2020-01-08
  29
 
 
【      】
ᠹᠢᠽᠢᠺ  ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ︵ ᠲᠥᠷᠪᠡ︶

   ᠨᠢᠭᠡ

ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ︾  ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ

︽ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠯ  ᠦᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠶ᠎ᠠ

︽ᠠᠶᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ  ᠪᠡᠷ ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

   ᠬᠣᠶᠠᠷ

ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ᠂ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ  ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ  ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠷ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠴᠣᠬᠣᠮ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ︾ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ  ᠠᠴᠠ ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

   ᠭᠤᠷᠪᠠ

ᠣᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠣᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠰᠣᠨᠣᠷᠳᠡᠨ ᠂ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠩᠬᠤᠸᠠ︾ ᠶᠢ   

ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ᠃

︽ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠨ︾ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ  ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋᠂ ᠲᠧᠯᠧᠶᠰ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

︽ ᠴᠠᠭ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ︾  ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

︽ ᠴᠦᠮ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠷᠠᠨ  ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ  ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠦ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ︾ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ

︽ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ︾ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃ 


  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-08-28 15:40
   220 
    44 
    
0
  



 
ᠰᠤᠶᠤᠯᠲᠤ   2019-08-28 20:44 
ᠰᠤᠶᠤᠯᠲᠤ     
ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ
        /2019-08-29 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠰᠤᠶᠤᠯᠲᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  