    
          
  ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ   
  491725
   1102
   2014-10-02
   2019-10-10
  786
 
 
【   】
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 23 ᠦᠨᠡᠨ


ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠤᠤ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠬᠠᠩᠪᠤ


1. ᠪᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠯᠠ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠩᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠯᠠ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠬᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠢ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠬᠣᠣᠰ ᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠨᠡᠭ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠯᠠ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠨᠣᠴᠣᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠤ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠯᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠯ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠵᠥᠪᠰᠢᠯᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠨᠢ ᠰᠥᠨᠥᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠯᠴᠡᠯ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠯᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢ ᠳᠡᠶᠢᠯᠴᠢᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠩᠭᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠰᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠤᠭ ᠨᠣᠶᠢᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠵᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠠᠴᠢᠲᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠣᠪᠤᠤᠵᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠮᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠱᠣᠪᠣᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃

2. ᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡ᠃

ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠬᠣᠣᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠥᠰ ᠬᠣᠨᠵᠢᠩ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠡᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢ ᠭᠢᠲ᠋ᠯᠧᠷ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠷᠯᠣᠩ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠣᠷᠯᠣᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠪᠤᠤ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠠ ᠭᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠥᠳᠥᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠯᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠯᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠤᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤ ᠭᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠯᠠ ᠭᠢᠲ᠋ᠯᠧᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠃ ᠭᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠ᠃ ᠬᠣᠣᠷ ᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠴᠥ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠭᠤᠲᠠ᠃ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠭᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠪᠤᠤ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠣᠬᠢ ᠨᠦᠳᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠬᠢ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠤᠬᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯ᠃ ᠡᠰᠡ ᠪᠥᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠ ᠤᠨᠲᠠᠵᠤ ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠣᠪᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤᠭ ᠨᠣᠶᠢᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠵᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠦ᠃ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠨᠣᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠣᠷ᠃ ᠬᠣᠣᠷ ᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡ᠃

3. ᠲᠣᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠ᠃

ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠢ ᠴᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠡ ᠴᠢᠨᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠢ ᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠴᠢᠳᠬᠥᠷ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠲᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠣᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠬᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠣᠯᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠠᠯᠬᠤ᠃ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠪᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠤ ᠬᠠᠩᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠯᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠢ ᠮᠥᠨ ᠦᠦ︖ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠲᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠢᠪᠡ︖ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠷᠴᠢᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠰᠬᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠥᠷᠳᠡᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠳᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠷᠵᠠᠶᠢᠵᠤ ᠠᠶᠠᠲᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠢ ᠣᠳᠣ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣ᠃ ᠪᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠦ︖ ᠪᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤ︖ ᠲᠠ ᠣᠳᠣ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠲᠠ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠭᠤᠷ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠯᠢᠭ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠳᠬᠥᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠠᠯᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡ᠃

4. ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠃

ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠲᠥᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠯᠠ ᠲᠠ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠭ ᠲᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠦ︖ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠥ ᠰᠡᠪ ᠢ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠲᠥᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠤᠯᠠ ᠱᠠᠭᠠᠶᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠬᠣ ᠪᠤᠢ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠣᠵᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ︖ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ︖ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠯᠠ ᠵᠣᠪᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠭᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠥ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠥᠭᠴᠢᠬᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠭᠦᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

5. ᠢᠳᠡ ᠰᠢᠳᠢ ᠶᠢᠨ 7 ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ᠃

ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠦᠴᠥ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠴᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠣᠷᠬᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠴᠢ᠃ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯ᠃ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠣ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ 7 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠩᠨᠠᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠠᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ 7 ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠤᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠡ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︖

6. ᠲᠠ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠢᠰᠢ

ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠠ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠠ ᠵᠦᠪ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠠ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠠᠭ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠪᠠᠯ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠥᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠳ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠪᠣᠰᠴᠣ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠥᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨᠲᠠᠵᠤ ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠵᠡ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠴᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠲᠥᠷᠥᠮᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠣᠯᠳᠠᠮᠠᠯ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠃ ᠲᠠ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠣᠯᠳᠠᠮᠠᠯ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠷᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠯᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠤ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠨᠣᠭᠰᠢᠨ ᠳᠠᠭᠲᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠴᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠬᠥᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠬᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠣᠷᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠵᠠ᠃ ᠪᠤᠤ ᠰᠢᠨᠲᠠᠷᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠣ ᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠯᠳᠠᠮᠠᠯ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠷᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃

7. ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ

ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠣᠯᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠭᠳᠡᠴᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠰᠢᠳᠦ ᠰᠢᠭ ᠠᠷᠤ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠨ ᠣᠭᠣᠴᠢᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠵᠦᠭᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠨ ᠣᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠢᠴᠢᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠪᠲᠤᠨᠠᠵᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠴᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠴᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠦ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠠᠮᠠ ᠵᠥᠷᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠷᠤᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠮᠠᠷᠲᠠᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡ︕

8. ᠦᠭᠡ ᠰᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ᠃

ᠦᠭᠡ ᠰᠥᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠠ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠴᠥᠭᠡᠳᠡᠵᠦ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠴᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠴᠤᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠦᠭᠡ ᠰᠥᠷᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠳ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠬᠠᠨ ᠴᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠣᠨ ᠦᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠬᠢᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠳᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠰᠥᠷᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠦᠴᠥ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠳᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠶᠢᠯᠳᠠᠵᠤ ᠡᠷᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠴᠢᠬ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ ᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠨᠠᠮᠵᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠪᠥᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠩᠭᠢᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠦ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠴᠢ᠃


9. ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ︖ ᠠᠷᠠᠢ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠡ ᠳ᠋ᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠳ᠋ᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠰᠥᠨᠥᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠦᠲᠦᠨᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠠᠭ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠰᠦᠷᠵᠢᠭᠢᠨᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠴᠤ ᠠᠶᠢᠬᠤᠪᠲᠤᠷ ᠰᠦᠷ ᠲᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠵᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠳ᠋ᠡ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠷ 《ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠳᠦᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠤ ᠳᠦᠲᠦᠨᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠲᠠ ᠬᠡᠲᠦ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠢᠩᠭᠢᠴᠢᠬᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠡ᠂ 《ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠲᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ》ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠭᠡᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠵᠡ︖

10. ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ

ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠤᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠤᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ ᠲᠠᠢ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠤᠳ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠳᠦ ᠬᠥᠮᠥᠬᠡᠢ ᠵᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠦᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ ᠲᠦᠷᠭᠡᠰᠴᠥ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠦᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠦᠷᠭᠡᠰᠬᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠴᠥ᠂ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠬᠣᠷᠣᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠵᠦᠭᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠴᠤ ᠣᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠨᠢ ᠣᠭᠵᠣᠮ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠢᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠵᠤ ᠬᠡᠮᠬᠡᠯᠬᠦ᠂ ᠲᠦᠯᠬᠢᠬᠦ ᠴᠤᠬᠢᠬᠤ᠂ ᠵᠣᠳᠣᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠥᠳᠥᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠲᠥᠷᠦᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠪᠣᠯᠢᠬᠤ ᠵᠠᠯᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠬᠢᠬᠤ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠢᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠰᠡᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃

11. ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣ

ᠲᠠ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠥ ᠲᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠴᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠦ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠤ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠴᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠭᠳᠠᠨ ᠵᠢᠭᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠥᠪ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠬᠦᠴᠥ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠤ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠤᠬᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠪᠤᠤ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ᠂ ᠦᠵᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠴᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠠᠷᠲᠠᠴᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠪᠡᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠯ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠯᠠ ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠴᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠰᠦᠪᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠴᠢᠬ᠎ᠠ᠃

12. ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠫᠠᠯ ᠬᠢᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠢ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠰᠢᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠥ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠯᠠ ᠥᠭᠪᠡᠯ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠥᠮᠥᠭᠡᠷᠡᠵᠥ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢᠴᠤᠭᠠᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ 《ᠪᠢ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠢᠰᠢ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠳᠦᠷᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠠᠰᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ ᠦᠦ︖ ᠲᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ ᠦᠦ︖ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠠᠰᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤᠬᠢ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠠ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠳᠦᠷᠦ ᠱᠠᠯᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ 《ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠣᠭ ᠢᠩᠭᠢᠬᠦ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠡᠰᠦ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠫᠠᠯ ᠬᠢᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠳ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃


13. ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ《 ᠬᠡ》

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠃ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠃ ᠪᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠳᠡᠭᠡᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠃ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ 《ᠬᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠶᠠᠭ ᠣᠳᠣ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠦᠦ︖ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠢ︖ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ︖ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ 《ᠶᠠ》 ᠶᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤ᠃ ᠦᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠷ ᠠᠮᠤᠰᠬᠢᠵᠦ ᠵᠣᠷᠯᠣᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠣ᠃ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ 100 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠲᠣᠷᠮᠣᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠢᠰᠬᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦᠷᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠢᠨᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠶᠢᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠠᠮᠠ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠥᠭᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠤ᠂ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠮᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠢᠬᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

14. ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖

ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖ ᠶᠠᠭ ᠣᠳᠣ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠦᠦ︖ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠠᠨᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠳᠤᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠥᠴᠡ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠰᠡ ᠪᠥᠭᠡᠰᠦ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ 7 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ 7 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠴᠣᠬᠢᠪᠠᠯ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠭᠥᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠨᠢ ᠠᠭᠤᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ᠂ ᠲᠠ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠴᠤ ᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠰᠡᠬᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠠ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭ ᠲᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠥᠯᠡᠭᠡ ᠡᠮᠬᠦᠵᠦ ᠰᠤᠷ᠃ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠦᠴᠥ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ 1000 ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠡᠵᠢᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠱᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠦ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠵᠠᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠰᠤᠷ᠃ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠃ ᠫᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠃

15. ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠥᠪ ᠪᠣᠯ᠃

ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠣᠭᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠯᠠ ᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠬᠤᠴᠠᠭᠠᠳ ᠬᠥᠬᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭ ᠳᠣᠩᠭᠣᠳᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠬᠢ ᠳᠥᠵᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠠᠯᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠣᠯᠠᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠩ ᠲᠡᠢ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠴᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠥᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠥᠭᠡᠬᠦᠰᠢᠭᠦᠯ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠲᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠥᠭᠡᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠵᠡ᠃ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠯᠠ ᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠ ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠴᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠃

16. ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖

ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠯᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠢᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ ᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠢ ᠴᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠫᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ︖ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠦᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠦᠵᠡ᠃ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠵᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠣᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡ᠃ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠶᠤᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠵᠡ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠵᠡ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠵᠡ᠃ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠵᠡ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠨᠢ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠵᠡ᠃ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡ᠃ ᠫᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠣᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠫᠤᠤᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠫᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨᠵᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠱᠦᠷᠴᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠃

17. ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠲᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢ 《ᠰᠣᠬᠣᠷ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠬᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠴᠢ》 ᠬᠡᠪᠢᠰ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠩᠨᠠᠳᠠᠭ ᠮᠥᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠳ ᠠᠰᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ 《ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠨᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠯᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠲᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠣᠯᠵᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠷᠥᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠴᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠳᠡᠶᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠠ ᠵᠠ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠡᠰᠡ ᠪᠥᠭᠡᠰᠦ ᠪᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭ ᠥ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠ ᠠᠷᠠᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠵᠡ︖

18. ᠲᠠ ᠠᠷᠠᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠵᠡ

ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠭᠤᠷ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠲᠡᠨᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠦᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠬᠠᠶᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠣᠨᠴᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠃ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠩᠭᠠᠯᠵᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠳᠦᠮᠪᠦᠶᠢᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠨᠢᠶᠡᠪᠡᠯ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠯᠢᠯᠵᠠᠪᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠭᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ ᠵᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠥᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠃ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠠ ᠠᠷᠠᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠵᠡ︖

19. ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠬᠡᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠯᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠥᠰᠲᠦ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠣᠳᠣᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠯᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠥᠲᠥᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠮᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠯᠠ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠦᠲᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠣᠣᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠯᠠ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠢᠳᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠵᠦ ᠴᠡᠩᠨᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠰᠢᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠬᠣᠷᠣᠰᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠪᠢ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠯᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ 100% ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ 100% ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠯᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠬᠢᠷᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠤᠤ ᠥᠮᠥᠭᠡᠷᠡ᠃ ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠣᠷᠣᠰᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠯᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠦ᠃

20. ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠣᠨᠣᠳᠠᠭ

ᠪᠢᠳᠡ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠣᠲᠣᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠯᠠ ᠥᠭᠪᠡᠯ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠰᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠵᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠬᠠᠵᠤ ᠥ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠰᠡ ᠪᠥᠭᠡᠰᠦ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠲᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠰᠠᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠡᠭᠡᠰᠡᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠮᠥᠨ ᠴᠤ ᠬᠡᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠬᠦᠷ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠭᠣᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠲᠠ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠷᠬᠢᠨ ᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︖ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠤ ᠠᠶᠤ᠃ ᠪᠤᠤ ᠠᠳᠠ ᠦᠵᠡ᠃ ᠡᠰᠡ ᠪᠥᠭᠡᠰᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠵᠠᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠣᠨᠣᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠤᠤ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠯᠠ ᠵᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠤᠮ᠃

21. ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡ᠃

ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ ᠵᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠲᠥᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠬᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠯ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ᠃ ᠲᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠮᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃

22. ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠯᠠ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠢᠨᠦᠬᠢ ᠯᠠ ᠵᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠢ ᠯᠠ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠯᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠵᠥᠪ ᠭᠠᠷᠴᠠ ᠲᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠶᠠᠭ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠯᠠ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ ᠮᠥᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠲᠡᠷᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠯᠠ ᠲᠡᠷᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠤ ᠮᠤᠩᠭᠠᠨᠢ᠃ ᠲᠠ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠵᠡ︖ ᠴᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠵᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠢᠨᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠯᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ ᠳ᠋ᠡ︖ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃

23. ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠵᠥᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ

ᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠪ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠥᠪ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠥᠷᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠲᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦ ᠲᠠ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠢᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠰᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠨᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠮᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠲᠠ ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠵᠥᠪ ᠦᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠦᠷ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠤ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠬᠣᠶᠢᠳᠣ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠰᠢᠭ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠦᠭ ᠵᠠᠩ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠡᠰᠬᠡᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠥᠪ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠥᠪ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠩᠭᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠢᠯᠡᠭᠦᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠦ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠤᠤ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠬᠠᠩᠪᠤ
   2019-08-29 14:17
   329 
    112 
   
3
  



 
   2019-08-29 14:24 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  