    
          
  ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ   
  498611
   1219
   2014-10-02
   2020-05-20
  904
 
 
【   】
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 23 ᠦᠨᠡᠨ


ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠤᠤ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠬᠠᠩᠪᠤ


1. ᠪᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠯᠠ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠩᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠯᠠ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠬᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠢ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠬᠣᠣᠰ ᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠨᠡᠭ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠯᠠ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠨᠣᠴᠣᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠤ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠯᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠯ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠵᠥᠪᠰᠢᠯᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠨᠢ ᠰᠥᠨᠥᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠯᠴᠡᠯ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠯᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢ ᠳᠡᠶᠢᠯᠴᠢᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠩᠭᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠰᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠤᠭ ᠨᠣᠶᠢᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠵᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠠᠴᠢᠲᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠣᠪᠤᠤᠵᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠮᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠱᠣᠪᠣᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃

2. ᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡ᠃

ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠬᠣᠣᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠥᠰ ᠬᠣᠨᠵᠢᠩ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠡᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢ ᠭᠢᠲ᠋ᠯᠧᠷ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠷᠯᠣᠩ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠣᠷᠯᠣᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠪᠤᠤ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠠ ᠭᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠥᠳᠥᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠯᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠯᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠤᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤ ᠭᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠯᠠ ᠭᠢᠲ᠋ᠯᠧᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠃ ᠭᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠ᠃ ᠬᠣᠣᠷ ᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠴᠥ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠭᠤᠲᠠ᠃ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠭᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠪᠤᠤ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠣᠬᠢ ᠨᠦᠳᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠬᠢ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠤᠬᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯ᠃ ᠡᠰᠡ ᠪᠥᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠ ᠤᠨᠲᠠᠵᠤ ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠣᠪᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤᠭ ᠨᠣᠶᠢᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠵᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠦ᠃ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠨᠣᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠣᠷ᠃ ᠬᠣᠣᠷ ᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡ᠃

3. ᠲᠣᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠ᠃

ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠢ ᠴᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠡ ᠴᠢᠨᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠢ ᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠴᠢᠳᠬᠥᠷ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠲᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠣᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠬᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠣᠯᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠠᠯᠬᠤ᠃ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠪᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠤ ᠬᠠᠩᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠯᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠢ ᠮᠥᠨ ᠦᠦ︖ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠲᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠢᠪᠡ︖ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠷᠴᠢᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠰᠬᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠥᠷᠳᠡᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠳᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠷᠵᠠᠶᠢᠵᠤ ᠠᠶᠠᠲᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠢ ᠣᠳᠣ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣ᠃ ᠪᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠦ︖ ᠪᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤ︖ ᠲᠠ ᠣᠳᠣ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠲᠠ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠭᠤᠷ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠯᠢᠭ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠳᠬᠥᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠠᠯᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡ᠃

4. ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠃

ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠲᠥᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠯᠠ ᠲᠠ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠭ ᠲᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠦ︖ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠥ ᠰᠡᠪ ᠢ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠲᠥᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠤᠯᠠ ᠱᠠᠭᠠᠶᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠬᠣ ᠪᠤᠢ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠣᠵᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ︖ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ︖ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠯᠠ ᠵᠣᠪᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠭᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠥ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠥᠭᠴᠢᠬᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠭᠦᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

5. ᠢᠳᠡ ᠰᠢᠳᠢ ᠶᠢᠨ 7 ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ᠃

ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠦᠴᠥ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠴᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠣᠷᠬᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠴᠢ᠃ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯ᠃ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠣ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ 7 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠩᠨᠠᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠠᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ 7 ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠤᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠡ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︖

6. ᠲᠠ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠢᠰᠢ

ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠠ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠠ ᠵᠦᠪ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠠ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠠᠭ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠪᠠᠯ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠥᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠳ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠪᠣᠰᠴᠣ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠥᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨᠲᠠᠵᠤ ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠵᠡ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠴᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠲᠥᠷᠥᠮᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠣᠯᠳᠠᠮᠠᠯ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠃ ᠲᠠ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠣᠯᠳᠠᠮᠠᠯ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠷᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠯᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠤ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠨᠣᠭᠰᠢᠨ ᠳᠠᠭᠲᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠴᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠬᠥᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠬᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠣᠷᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠵᠠ᠃ ᠪᠤᠤ ᠰᠢᠨᠲᠠᠷᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠣ ᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠯᠳᠠᠮᠠᠯ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠷᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃

7. ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ

ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠣᠯᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠭᠳᠡᠴᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠰᠢᠳᠦ ᠰᠢᠭ ᠠᠷᠤ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠨ ᠣᠭᠣᠴᠢᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠵᠦᠭᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠨ ᠣᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠢᠴᠢᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠪᠲᠤᠨᠠᠵᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠴᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠴᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠦ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠠᠮᠠ ᠵᠥᠷᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠷᠤᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠮᠠᠷᠲᠠᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡ︕

8. ᠦᠭᠡ ᠰᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ᠃

ᠦᠭᠡ ᠰᠥᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠠ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠴᠥᠭᠡᠳᠡᠵᠦ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠴᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠤᠤ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠬᠠᠩᠪᠤ
   2019-08-29 14:17
   441 
    135 
   
3
  



 
   2019-08-29 14:24 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  