    
          
  ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ   
  498829
   1228
   2014-10-02
   2020-05-20
  912
 
 
【   】
ᠬ ∙ ᠪᠠᠰᠠᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠄ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠭᠤᠷ ᠰᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠯᠤᠤᠵᠢᠩ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢ

ᠬ ∙ ᠪᠠᠰᠠᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠄ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠭᠤᠷ ᠰᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠯᠤᠤᠵᠢᠩ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢ


ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠨᠠᠮ­ᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠩ ᠪᠦᠷᠬᠥᠴᠢᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠠᠢ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠨᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠢ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ

ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠠᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠠᠷᠴᠢᠵᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠦ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠁ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠶᠠ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠢᠩ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠯ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠮᠡᠷ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠥᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠴᠢᠬᠠᠮᠠᠷ᠂ ᠢᠵᠢᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠮᠡᠷ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠭᠡᠭᠢᠯᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢ ᠳᠣᠭᠳᠣᠯᠵᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠮᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃


《ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ》 ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠤᠤ》 ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠩᠪᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠬ ∙ ᠪᠠᠰᠠᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠴᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ 《ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠬ ∙ ᠪᠠᠰᠠᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤᠢ》 ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠯᠧᠺᠼ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠵᠥᠪ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠯᠧᠺᠼ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠨᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠣᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠠᠵᠢ᠃


ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠯᠧᠺᠼ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠃ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠃ 108 ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬ ∙ ᠪᠠᠰᠠᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠵᠠᠢ᠃《ᠡᠨᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠰᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠠᠪᠴᠤ ᠥᠭ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠵᠥᠪ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠪᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠪ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃


ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠ


ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠭᠤᠶᠤ᠃ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠡ ᠰᠥ᠋ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠤᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ᠂ ᠪᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠪᠠᠰᠤ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠳᠦ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠷᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ᠂ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠤᠭᠤᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠰᠥ᠋ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠳᠣ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠂ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠲᠠᠨᠢ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠨᠢ᠂ ᠬᠦᠦ ᠥᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠴᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠡᠨ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠣᠩᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠰᠢᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠯᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠰᠡ ᠪᠥᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠲᠠᠮᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠ…


《ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠬᠤ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠰᠴᠥ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠣᠯᠣᠭᠤᠷ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠲᠥᠷᠦᠵᠥ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠵᠦ ᠨᠣᠣᠯᠣᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠮᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 15 ᠲᠣᠨ ᠤᠰᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬ ∙ ᠪᠠᠰᠠᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠠᠳ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠷᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠭᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠮᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠ᠃


ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠪᠠ…


ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠥᠴᠥᠬᠡᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ


ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠥᠴᠥᠬᠡᠨ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠴᠥᠬᠡᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠰ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠢ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠥ ᠴᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠴᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠣᠮᠣᠷᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠴᠢ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠯᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠴᠢ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃


ᠨᠠᠷᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠬᠤᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠥ ᠴᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠵᠦ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠸᠸᠪ ᠰᠠᠢᠲ
   2019-08-29 20:05
   536 
    199 
   
4
  



 
   2019-08-30 09:07 
   2019-08-29 20:53 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠨᠠᠮᠢᠳᠰᠠᠳᠠᠩ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠵᠠᠮ
ᠪᠠᠶᠠᠠᠠᠠᠭᠣᠯᠠ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  