    
          
  ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ   
  491723
   1102
   2014-10-02
   2019-10-10
  786
 
 
【   】
ᠬ ∙ ᠪᠠᠰᠠᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠄ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠭᠤᠷ ᠰᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠯᠤᠤᠵᠢᠩ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢ

ᠬ ∙ ᠪᠠᠰᠠᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠄ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠭᠤᠷ ᠰᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠯᠤᠤᠵᠢᠩ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢ


ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠨᠠᠮ­ᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠩ ᠪᠦᠷᠬᠥᠴᠢᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠠᠢ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠨᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠢ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ

ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠠᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠠᠷᠴᠢᠵᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠦ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠁ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠶᠠ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠢᠩ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠯ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠮᠡᠷ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠥᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠴᠢᠬᠠᠮᠠᠷ᠂ ᠢᠵᠢᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠮᠡᠷ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠭᠡᠭᠢᠯᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢ ᠳᠣᠭᠳᠣᠯᠵᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠮᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃


《ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ》 ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠤᠤ》 ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠩᠪᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠬ ∙ ᠪᠠᠰᠠᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠴᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ 《ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠬ ∙ ᠪᠠᠰᠠᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤᠢ》 ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠯᠧᠺᠼ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠵᠥᠪ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠯᠧᠺᠼ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠨᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠣᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠠᠵᠢ᠃


ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠯᠧᠺᠼ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠃ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠃ 108 ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬ ∙ ᠪᠠᠰᠠᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠵᠠᠢ᠃《ᠡᠨᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠰᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠠᠪᠴᠤ ᠥᠭ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠵᠥᠪ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠪᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠪ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃


ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠ


ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠭᠤᠶᠤ᠃ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠡ ᠰᠥ᠋ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠤᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ᠂ ᠪᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠪᠠᠰᠤ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠳᠦ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠷᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ᠂ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠤᠭᠤᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠰᠥ᠋ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠳᠣ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠂ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠲᠠᠨᠢ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠨᠢ᠂ ᠬᠦᠦ ᠥᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠴᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠡᠨ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠣᠩᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠰᠢᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠯᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠰᠡ ᠪᠥᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠲᠠᠮᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠ…


《ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠬᠤ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠰᠴᠥ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠣᠯᠣᠭᠤᠷ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠲᠥᠷᠦᠵᠥ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠵᠦ ᠨᠣᠣᠯᠣᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠮᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 15 ᠲᠣᠨ ᠤᠰᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬ ∙ ᠪᠠᠰᠠᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠠᠳ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠷᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠭᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠮᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠ᠃


ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠪᠠ…


ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠥᠴᠥᠬᠡᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ


ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠥᠴᠥᠬᠡᠨ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠴᠥᠬᠡᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠰ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠢ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠥ ᠴᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠴᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠣᠮᠣᠷᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠴᠢ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠯᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠴᠢ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃


ᠨᠠᠷᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠬᠤᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠥ ᠴᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠵᠦ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠬᠤᠴᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠴᠢᠭᠢᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠠ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠣᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠼᠧᠨᠽᠤᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠢᠵᠡ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠼᠧᠨᠽᠤᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠴᠥᠬᠡᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠦ᠃


ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ


ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠯᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃ ᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠢᠯᠢᠩ᠂ ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠪᠤᠷᠲᠠᠭ ᠠᠷᠢᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠲᠠ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠵᠡ︖


《ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠣᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ 《ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ 《ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠡᠵᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠯᠠ ᠲᠠᠰᠤᠳᠠᠭᠠᠳ ᠥᠭᠴᠢᠬᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠭᠤᠲᠠ ᠠᠯᠲᠠ ᠥᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠠᠢ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬ ∙ ᠪᠠᠰᠠᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠳ 《ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠤᠱᠤᠩᠨᠠᠪᠠ᠃


ᠲᠠ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠤᠤ


ᠲᠠ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠤᠤ᠃ ᠦᠭᠡ ᠰᠥᠷᠦᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠥᠴᠢᠬᠦ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 1᠂ 2᠂ 3 ᠭᠡᠳ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠰᠦᠭᠡᠷᠡᠢ 20᠂ 21᠂ 22 ᠭᠡᠳ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠣᠷᠣᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 40᠂ 41᠂ 42 ᠭᠡᠳ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠ᠃ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠤ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡ᠃ ᠴᠢᠨᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ᠃ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠴᠢᠨᠠᠲᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠷ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠡᠵᠦ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠦ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ 60᠂ 61᠂ 62 ᠭᠡᠳ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠴᠣᠬᠢᠭᠠᠳ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠦᠷᠡᠶᠢᠭᠡᠷᠡᠢ 80᠂ 81᠂ 82᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠦ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠮᠵᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠢ 99᠂ 100 ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃《 ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠡ ᠬᠥ》 ᠭᠡᠵᠦ᠃ ᠶᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠴᠤᠷᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠦ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯ᠃《ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡ》 ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠦ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠣᠣᠷ ᠤᠷᠰᠢᠭ ᠯᠠ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠠ ᠲᠣᠰᠤ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃ ᠡᠰᠡ ᠪᠥᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠴᠢᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠦ᠃ ᠲᠠ 100 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠤᠤ᠃


ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠬᠥ ᠵᠠᠪ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠤ ᠣᠯᠭᠤ


ᠦᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠠᠮᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠦᠷᠢᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠵᠡ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯ ᠪᠤᠰᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠢᠴᠢᠬᠡ᠃ ᠠᠮᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠠᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠂ ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠭᠡᠳ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠬᠦᠯᠬᠦᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠯᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠯᠡᠵᠦ ᠣᠷᠬᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠥᠴᠡ ᠳᠦ ᠯᠠ ᠲᠡᠰᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠃ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠬᠥ ᠵᠠᠪ ᠪᠤᠤ ᠣᠯᠭᠤ᠃ ᠬᠣᠪ ᠵᠥᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠬᠥ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠴᠢᠬ᠎ᠠ᠃

ᠬ ∙ ᠪᠠᠰᠠᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠯᠠᠮᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠴᠢᠵᠠᠢ᠃ 15 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠦᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠦᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 《ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠴᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠨᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃


ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ


ᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠴᠡᠨᠡᠭ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠸᠪᠠᠵᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ᠃ ᠲᠠ ᠳ᠋ᠧᠪᠠᠵᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠳ᠋ᠧᠪᠠᠵᠠᠨ ᠲᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠲᠠ ᠭᠤᠨᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠭᠤᠲᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠣᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠳ᠋ᠸᠪᠠᠵᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠲᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠩᠳᠠ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠ ᠲᠠᠮᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠲᠠᠮᠤ ᠲᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳ᠋ᠸᠪᠠᠵᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠵᠠᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠥᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠸᠪᠠᠵᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠠ ᠲᠠᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃ ᠳ᠋­ᠸᠪᠠᠵᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ…


ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤᠯᠠ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ


ᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠷᠥᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ᠂ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠥᠭᠬᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠳᠡᠭ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠ ᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠰᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠷᠳᠣᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠦ ᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠰᠡᠷ ᠣᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠠᠩᠬᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠷ ᠢ ᠬᠠᠪᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠢᠭᠠᠳ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠴᠣᠶᠢᠯᠠᠨ ᠶᠣᠷᠳᠣᠶᠢᠵᠤ ᠦᠮᠦᠬᠡᠢ ᠰᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠ ᠭᠣᠣᠯᠴᠠᠭᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠤᠤ︖ ᠠᠯᠢ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠰᠢᠨᠤᠯ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠴᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠠᠮᠢᠨᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠭᠢᠶᠠᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠬᠠᠵᠤ ᠪᠣᠷᠳᠣᠳᠠᠭ ᠤᠤ︖ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠᠰᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠩᠳᠠ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ᠃ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠠᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠠᠨᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ︖ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠠᠨᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ︖ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃


《ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠭᠤᠷ ᠠᠵᠢ᠃ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠰᠠᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠭᠤᠷ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠵᠦᠭ ᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠭᠤᠷ ᠰᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠯᠤᠤᠵᠢᠩ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢ᠃ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ》 ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡ…


ᠬ ∙ ᠪᠠᠰᠠᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠹᠧᠢᠰᠪᠥᠺ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠨᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠭᠣ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃


ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠡᠭᠣ


ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠤ᠃ ᠲᠠ ᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠠᠳ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠤᠤ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠠᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠤᠤ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠠᠳ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠳᠦᠷᠢ ᠡᠰᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠦ᠃ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠣᠯᠢᠴᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠤ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠲᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠣ (ᠠᠮᠢᠨᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ) ᠶᠤᠮ᠃


ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠡᠭᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ᠎ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯᠳᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠯᠠ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯᠳᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠡᠭᠦᠳᠥᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠨᠴᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠨᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠠᠩ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ᠃ ᠠᠮᠢᠨᠴᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠯᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠣᠯᠵᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠮᠥᠬᠥᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠣ ᠲᠠᠨᠢ ᠨᠢᠮᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠣ ᠲᠠᠨᠢ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠣᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠣᠯ᠃


ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠭᠦᠶᠢᠷᠡᠯ


ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠴᠢᠨ ᠳᠦ ᠯᠠ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠪᠳᠡᠭ ᠮᠥᠰᠥ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠳᠦ ᠯᠠ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠵᠠᠶᠢᠷᠮᠠᠭᠲᠤᠵᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠴᠠᠷᠴᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠰᠦ ᠴᠣᠩᠬᠢᠶᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠃ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠣᠩᠰᠣᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠤᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ᠃ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠯᠠ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠨᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠠᠨᠢ ᠨᠡᠪᠴᠢᠵᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤ᠃ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠤᠤ ᠮᠠᠷᠲᠠ᠃ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠪᠤᠤ ᠣᠷᠬᠢ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠢᠷ ᠲᠤ ᠯᠠ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠡᠭᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢ ᠰᠢᠷᠭᠤᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠵᠠᠢ ᠪᠤᠤ ᠭᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠬᠥᠯ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠵᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢ᠃ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡ᠃ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠷ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠤᠭᠤᠯ᠃ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠠᠶᠢᠵᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃


《ᠬᠡᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠡᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠡᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠪᠡ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠸᠸᠪ ᠰᠠᠢᠲ
   2019-08-29 20:05
   402 
    188 
   
4
  



 
   2019-08-30 09:07 
   2019-08-29 20:53 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠵᠠᠮ
ᠪᠠᠶᠠᠠᠠᠠᠭᠣᠯᠠ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  