
           
      
  30458
   230
   2015-03-28
   2019-05-12
  336
 
 
【  】
ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳ


                ︱ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ


ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠳᠦ ᠨᠤᠭᠤᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡᠰᠦ᠋ᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠠᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠪᠠ


ᠤᠯᠠᠭᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ

ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠳ

ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠭᠡ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠷᠬᠡᠵᠦ

︽ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤ ︾ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠵᠢᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ


ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠤᠬᠠᠢ ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩᠳᠦ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ

ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠶᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠡᠢᠮᠤᠷᠢ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ


ᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷᠯᠠᠨ

ᠠᠢᠰᠤᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠳᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠᠯᠠᠨ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠨ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠦᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠭ ᠢ ᠠᠯᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ


ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠠᠢᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠮᠡᠰᠢᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠦᠳᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ

ᠨᠠᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠰᠢᠨ ᠪᠢᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ

ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳ ᠲᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠁

᠁ ᠁ ᠁ ᠁   

                                     2019.8.26   

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ
   2019-08-30 13:24
   261 
    132 
    
4
ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳ
  



 
   2019-08-30 18:53 
     

        /2019-09-01 
   2019-08-30 14:25 
     

        /2019-09-01 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ












ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  