
           
      
  31969
   246
   2015-03-28
   2019-05-12
  378
 
 
【  】
ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳ


                ︱ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ


ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠳᠦ ᠨᠤᠭᠤᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡᠰᠦ᠋ᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠠᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠪᠠ


ᠤᠯᠠᠭᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ

ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠳ

ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠭᠡ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ
   2019-08-30 13:24
   347 
    150 
    
4
ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳ
  



 
   2019-08-30 18:53 
     

        /2019-09-01 
   2019-08-30 14:25 
     

        /2019-09-01 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ












ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  