    
          
  ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ   
  494854
   1117
   2014-10-02
   2020-01-07
  807
 
 
【   】
ᠪᠠᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠾᠠᠭᠪᠠᠰᠦᠷᠥᠩ : ᠪᠢ ᠬᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠭ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ


-ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠲᠠ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠤ︖

- ᠮᠢᠨᠦ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠯᠡ᠃ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠᠯ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠳ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠪᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠠᠷᠢᠲ᠋ᠧᠯ ︵ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ︶ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠤ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠶᠢᠨ ᠍ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠣᠪᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠵᠣᠪᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠣᠪᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

- 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠢᠯ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠳᠠᠪᠠᠮᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠲᠡᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠩᠰᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠡ︖

- ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠢᠨᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠴᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠣᠶᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠣ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠭᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠳ᠂ ᠮᠣᠳᠧᠷᠨᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠡ᠃

- ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠳᠠ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠦ︖ ᠡᠨᠡ ᠬᠢᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ︖

- 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠳ᠂ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠰᠢᠭ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠦᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠣᠵᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠬᠣᠵᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠤ ᠬᠣᠵᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠴᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠭᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠯᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠣᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ ᠨᠢ 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃

- ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠦᠷ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠳ᠋ᠡ︖

- ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠷᠬᠡᠯ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠣᠪᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠴᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠠ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠠᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠭᠤᠲᠤᠬᠤ ᠭᠤᠨᠢᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠯᠠ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠯᠠ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠢᠮᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠳ᠋ᠡ᠃

- 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠴᠢᠬᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃

- ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠯᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠯᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠳ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

- 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤᠤ︖

- ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠳ᠋ᠡ᠃ 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠶᠢᠨ ᠍ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠢᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠢᠯᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠯᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

- 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠳᠠᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠢᠳᠠᠭ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ᠃

- ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠰᠠᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠢᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠵᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠥᠷ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠷᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠣᠶᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠮᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠢ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠪᠥᠲᠥᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ᠃ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠡᠳ᠋ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

- ᠪᠥᠬᠡ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠵᠦ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ︖

- ᠪᠥᠬᠡ᠂ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠡᠳ᠋ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︖ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠤᠯᠠᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠴᠠᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ᠂ ᠪᠣᠯᠢᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠥᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠳᠠᠭ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠡᠨᠡ 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠳ ᠲᠠᠷᠬᠠᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠁ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠣᠶᠤᠨ ᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠲᠣᠮᠣ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠥᠬᠦᠳᠡ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠮᠥᠨ ᠯᠠ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

- 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠶᠢᠨ ᠍ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠠ︖

- ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠷᠢᠲ᠋ᠧᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠍ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠦᠬᠦᠭᠡᠳ ᠥᠭᠪᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠡ ᠨᠢᠭᠡ 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠮᠥᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠵᠠᠷᠢᠲ᠋ᠧᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠩᠰᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠭᠤᠲᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠥᠷᠥᠰᠢᠶᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠥᠷᠥᠰᠢᠶᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ ᠳ᠋ᠡ ᠪᠢ ᠣᠳᠣ᠃

- ᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠤ︖

- ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳ ᠊ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠳ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠯᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃


ᠳ ᠊ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ᠃ 1999. №51-52

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠳ ᠊ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ᠃ 1999. №51-52
   2019-08-31 18:20
   833 
    81 
   
4
  



 
   2019-08-31 18:29 
   
 





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  