    
          
  ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ   
  497509
   1152
   2014-10-02
   2020-03-16
  820
 
 
【   】
ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ ᠴᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ


ᠰᠡᠳᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ 《ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ》 ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠦᠢᠯᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠪᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᡀᠠᠭᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠮᠥᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ᠃

-ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳ ∙ ᠭᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ 《ᠪ ∙ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠪ ∙ ᡀᠠᠭᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠦ︖

-ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠯ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠷᠬᠠᠮᠠᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠯᠢᠵᠤ ᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠵᠦ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠴᠥᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳ᠋ ᠡᠰ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠎᠃ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠨᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠮᠥᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠣᠨ ᠴᠠᠭ ᠯᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠪᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

-ᠲᠠ 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠡᠪᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠠᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ︖

-《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠢᠨᠦ 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ 《ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ》 ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠯᠡ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ ᠦᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠁ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠷᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠭᠳᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠶᠢᠰᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠵᠣᠬᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠥᠲᠡᠯᠦᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠪᠢᠴᠢᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠰᠡᠭᠰᠡᠶᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠵᠣᠭᠰᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ 《 ᠭᠬᠢᠷᠲᠡᠢ》 ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠃ ᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠠᠳᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠬᠡ ᠰᠢᠭ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠯᠠ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ 70 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠯᠠ ᠲᠡᠷᠡ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠂《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠱᠣᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠳ ᠬᠥᠷᠳᠡᠭ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 《ᠮᠠᠭᠤ》 ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠣᠬᠢᠲᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠤ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》 ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃

-ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ︖

-ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠱᠣᠷᠣᠯᠢᠭ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠭᠬᠦ ᠭᠡᠳ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠲᠦ ᠡᠯᠭᠦᠭᠡᠳ ᠲᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ᠃

-ᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠷᠲᠠᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠤ︖

-ᠮᠠᠷᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠯ᠃ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠣᠣᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ 《ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠠᠳᠴᠤ》᠂ ᠵᠢᠳᠬᠦᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠳᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠥᠭᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠥᠭᠪᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ᠃

-ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠴᠡᠭ ᠮᠥᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ︖

-ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠦᠬᠦᠯ᠃ ᠪᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠠᠮᠢ ᠵᠢᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠦ 《 ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ᠃

-ᠬᠦᠦ ᠲᠠᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠡ︖

-ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠨᠢᠯᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠢ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠦ᠃

-ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠠᠠ ᠳᠦ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠵᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ︖

-ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠡᠮᠵᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠰᠣᠭᠲᠣᠭᠤ ᠬᠡᠪᠲᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠦ᠂ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠵᠢᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳ᠋ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠁ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠣᠭᠳᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠥᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠮᠵᠡᠭᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠲᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃

-ᠲᠠ ᠨᠢᠺᠢᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ 《ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯ》᠂ 《ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰ》 ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠲᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠱᠣᠩᠨᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠷᠣᠺ ᠫᠣᠫ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠪᠣᠯᠳ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠭ ᠤᠤ︖

-ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠷᠣᠺ ᠫᠣᠫ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠫᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠣᠨᠢᠺ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠷᠧᠳᠠᠺᠼᠢ ᠳᠤ ᠷᠸᠳᠠᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠳᠡᠭ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠩᠬᠡᠭᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠃ FM ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ᠂ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ 《ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ》 ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ᠃

-《Free Dom》 ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠮᠥᠨ ᠦᠦ︖

-ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠳ᠋ᠠ᠃

-ᠲᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠣᠳᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ︖

-ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠯᠠ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠯᠠ ᠦᠨᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠷᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ᠃

-ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦᠴᠢ ᠪᠤᠢ ᠤᠤ︖

-ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦᠴᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ᠃

-ᠲᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤᠤ︖

-ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ︖ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠃

-ᠲᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠤᠤ︖ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ︖

-ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ᠃

-ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠤᠤ︖

-ᠶᠢᠰᠧᠨᠢᠨ᠂ ᠸᠠᠯᠢᠮᠠᠨᠲ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠯᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠢᠷᠺᠦ᠋ᠼᠺ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠳᠦ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠃

-ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ︖

-ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠯᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

-ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠸ∙ ᠳᠠᠰᠢᠪᠠᠯᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠳᠤ 《ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠ ᠦᠭᠡᠢ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ︖

-ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠭᠲᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠤᠭᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠨᠤᠨᠲᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠴᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠂ ᠤᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠬᠦᠯ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠴᠢᠮᠡᠷ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠃

-ᠲᠠ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠶᠤᠮ︖

-ᠢᠵᠢᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠯᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠴᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

-ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠦᠲᠦᠨ 20 ᠵᠢᠯ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ︖

-ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ ᠨᠣᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ᠃

-ᠲᠠ ᠬᠡᠨ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ︖

-ᠶᠠᠪᠤᠭᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ᠃ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠃ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠭᠡᠯ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃

-ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ︖

-ᠶᠠᠪᠤᠭᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠪ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠥᠪ ᠦᠨᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

-ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠪᠳᠡᠴᠢᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ︖

-ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠪᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠠᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠦᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ᠃

-ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠤ︖

-ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠯᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ᠃

-ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠦ︖

-ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠯᠠ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠥᠷ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠦᠷ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

-ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠤ︖

-ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠵᠤ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

-ᠲᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ︖

-ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠭᠠᠢ᠃

-《ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠥᠷᠥ》 ᠶᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ︖

-ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠳᠣᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯ 《ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠥᠷᠥ》᠃ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ᠃

-ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠎ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ᠃ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠲᠠ ᠢᠴᠢᠨᠬᠣᠷᠯᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠦ︖

-ᠪᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠱ ∙ ᠴᠡᠨᠳᠦ-ᠠᠶᠤᠰᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠬᠦᠨ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ 13 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ 13 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ︽ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠣᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠢᠴᠢᠨᠬᠣᠷᠯᠸ᠎ᠠ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠷᠡᠭᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

-ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰ ∙ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖

-ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠰᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠳ ᠠᠪᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ᠃

-ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ︖ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠲᠡ ᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯᠲᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ᠃ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 31 ᠍ ᠲᠡᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃

-ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠁ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡ ᠬᠠᠯᠢᠨ ᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠰᠤᠯ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠰᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

-ᠲᠠ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠤᠤ︖

-ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃《ᠪᠣᠷᠣ ᠮᠠᠨᠠᠨ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ ᠣᠯᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃

-ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖

-ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ᠃

-ᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠤᠢ ᠪᠢᠵᠡ︖

-ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠡ ᠪᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ᠂ ᠨᠣᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠢ 1962 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠨᠣᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠷᠸᠳᠠᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠯᠠᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠢ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ 1982 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠮᠠᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠢ ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠯᠠ ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠃ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ᠃

-ᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ᠂ ᠨᠠᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ︖

-ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠣᠮ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠪᠦᠷ 66 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠃ ᠪᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠣᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠣᠳᠣ ᠴᠤ ᠪᠢ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠯᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ᠂ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠡᠮᠵᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠡ᠃

-ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ︖

-ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠡᠨᠡ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠥᠰᠴᠦ ᠥᠨᠳᠡᠶᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢ ᠪᠢᠯᠪᠠᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠨᠠᠮ᠂ ᠺᠣᠮᠮᠤᠨᠢᠰᠮ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠡᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠥᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠭᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ᠃ ᠪᠢ ᠣᠳᠣ ᠭᠤᠷᠪᠠᠬᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠲᠠᠢ᠃ ᠣᠳᠣ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ《ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ》ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠣᠮ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃

-ᠰᠡᠳᠬᠦᠯᠴᠢᠳ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠰᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ︖ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠶ᠎ᠠ︖

-ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠵᠢᠢ᠂ ᠠᠪᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠰᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠮᠡᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ《ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ》ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠣᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠥᠭᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯᠴᠢᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠁ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠮᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

-ᠣᠳᠣ ᠴᠠᠭ᠂ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ︖

-ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠂《ᠪᠢᠳᠡ ᠣᠳᠣ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠥᠷᠥ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠁ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨᠰᠠᠭ ᠤᠳ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠤᠬᠤᠷᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠠᠯᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠢᠷᠮᠡᠭ ᠲᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ《ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯ》ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯ᠎ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠷᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠡᠯᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠡᠮ ᠲᠡᠭᠰᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠢᠩᠭᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ 《ᠺᠠᠫᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠰᠮ ᠢ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠥᠯ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠣᠳᠣ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ》ᠲᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠠᠭᠠᠯᠢᠩᠬᠠᠢ ᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯᠲᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠰᠠᠯᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠴᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠰᠥᠭᠥᠳᠴᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠭᠤᠲᠤᠨ᠎ᠠ᠃

-ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠤ︖

-ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠳᠦ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠯᠠᠭᠯᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠮᠥᠨ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ︖ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠯᠠ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠨᠠᠮ ᠤᠳ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠪᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠠ᠋᠃ ᠲᠥᠷᠥ ᠪᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠰᠠᠭ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠤᠰᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠥᠷᠥ ᠪᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠁ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠪᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠮᠤᠯᠭᠤᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ᠂ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠵᠠᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠩ᠃

-ᠲᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖

-ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂《ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ᠎ᠡ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠢᠨᠢ《ᠨᠠᠳᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠨ᠎ᠠ》ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠯᠠ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

-ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

-ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃


ᠵ ∙ ᠣᠳᠬᠣᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠃ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ᠃ 1999. №28

  
           
ᠲᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ [ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ]
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠵ ∙ ᠣᠳᠬᠣᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠃ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ᠃ 1999. №28
   2019-09-01 14:59
   420 
    223 
   
3
  



 
    2019-09-01 20:50 
   2019-09-01 15:24 
   
 



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  