    
          
  ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ   
  497508
   1152
   2014-10-02
   2020-03-16
  820
 
 
【   】
ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ


ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠤ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ︖ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠯᠳᠤ ᠪ ᠊ ᡀᠠᠭᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠲᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

-ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖

-ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠬᠠᠨᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠃

-ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ︖ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠢ︖

-ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃

-ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠢ︖

-ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠲᠩᠷᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭᠴᠦ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠩᠷᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠢ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠃

-ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ︖

-ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ 《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠨᠠᠳᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠠᠮᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠱᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠱᠣᠭ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠰᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ《ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠴᠣᠮᠣ》ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠱᠣᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠣᠳᠣ ᠪᠢ ᠬᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ᠃ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠨᠠᠳᠠ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠢᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠱᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠤ ᠤᠩᠰᠢᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠤ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄

ᠳᠡᠩᠳᠡᠪ ᠦᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠩᠰᠢᠪᠠ

ᠳᠡᠯᠳᠡᠩ ᠪᠠᠳᠢᠷᠴᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠩᠰᠢᠪᠠ

ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠱᠠᠯᠳᠠᠩ ᠤᠩᠰᠢᠪᠠ

ᠯᠠᠮᠠ ᠰᠣᠳᠨᠣᠮᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠱᠠᠯᠳᠠᠩ ᠤᠩᠰᠢᠪᠠ

ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠳᠣᠣᠷᠣᠪ ᠭᠥᠯᠢᠷᠡᠵᠦ ᠤᠩᠰᠢᠪᠠ

ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠣᠣᠳᠠᠯ ᠬᠥᠯᠦᠷᠡᠵᠦ ᠤᠩᠰᠢᠪᠠ

ᠬᠠᠵᠠᠳᠠᠭ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠵᠠᠭᠤᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠪᠠ

ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠤᠩᠰᠢᠪᠠ


ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠃ 1998. №5

  
           
ᠲᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ [ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ]
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠃ 1998. №5
   2019-09-01 17:17
   454 
    207 
   
2
  



 
   2019-09-01 18:21 
   
 
nutag



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  