
          
         
  388
   34
   2019-04-15
   2019-09-11
  45
 
 
【    】
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ

               

                  ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ

                  ᠲᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷ

ᠬᠣᠩᠭᠤᠷᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ

ᠬᠣᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ

ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠲᠡ ᠪᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ

ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠪᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠠᠭᠣᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ

ᠠᠰᠢᠲᠠ ᠪᠢ   ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠴᠡᠪᠡᠷ
   2019-09-04 14:58
   76 
    22 
    
0
  



 
   2019-09-04 21:17 
   2019-09-04 17:30 
   
 


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  