ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
         
         
  635
   8
   2019-08-19
   2020-02-08
  4
 
 
【     】
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ

2007 ᠣᠨ  ᠳᠤ᠂   ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ  ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ   ᠽᠢᠯᠠᠨᠲ   ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠣᠷ ᠰᠡᠭᠦᠯᠲᠦ ᠵᠠᠷᠠᠭ   ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ  ᠤ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠡᠷᠢᠳᠡᠭ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ   ᠳ᠋ᠦ 13 ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠣᠳᠤᠨ  ᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠨᠢᠰᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ E7 ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠴᠢᠨ ᠵᠠᠷᠠᠭ  3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 17 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ   ᠽᠢᠯᠠᠨᠲ   ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠶᠠᠺᠦ ︵piako︶ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠰᠴᠦ᠂ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 24 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠠᠯᠤᠵᠢᠶᠠᠩ ᠬᠦᠷᠬᠦ  ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ 10219 km ᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ  ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠨᠳᠡ 5 ᠭᠠᠷᠢᠭ ᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 1  ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠰᠴᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠠᠰᠺᠠ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠵᠠᠮ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠬᠣᠷᠬᠠᠨ ᠠᠮᠤᠰᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ E7 ᠨᠢ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 15  ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠯᠠᠰᠺᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠤᠺᠢᠨᠠᠺ︵Manokinak︶ ᠣᠷᠤᠨ  ᠤ ᠢᠦᠺᠤᠨ- ᠺᠠᠰᠺᠤᠢᠮ ︵Yukon - Kuskowim︶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠬᠤᠢᠭ  ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 17  ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠢᠭ  ᠤᠨ   ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃

8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 29  ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠷᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠠᠯᠠᠰᠺᠠ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠰᠴᠦ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠬᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ 11570km ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ   ᠽᠢᠯᠠᠨᠲ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠦ ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ  ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ  ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠳ
   2019-09-04 17:24
   535 
    115 
 
0
  



 
   2019-09-04 17:33 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  