 
         
 
  953
   26
   2016-01-27
  
  21
 
 
【      】
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ


                  ︱ ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ 


ᠵᠧ ᠤᠮ ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ︕

ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠠᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ︕


ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠮᠤᠳᠤᠴᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠠᠰᠢᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ 

ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠤᠷᠤᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ  


ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠮᠤᠳᠤᠴᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠪᠡᠭᠢᠯᠢᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ 

ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠯᠤᠵᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ 


ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭ

ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭ

ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭ

ᠡᠩᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠤᠯᠤᠭ ᠡ

      ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠢ ︕


ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭ

ᠪᠦᠷ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭ

ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ

ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭ ᠡ ︕

       ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠢ ︕


ᠲᠤᠭᠤᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠳᠦᠷ ᠬᠠᠢᠯᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ

ᠲᠤᠭᠤᠨᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠰᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ

ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠢᠵᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ


ᠬᠠᠰᠤᠪᠤᠷᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ

ᠬᠠᠪᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠢᠵᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠬᠤᠨ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ

ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ


ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷ

ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠦᠳᠡᠭᠡᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤᠭᠤᠨᠤ ᠪᠠᠨ

ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠦ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ


ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ

ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠱᠤᠯᠤᠵᠤ ᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ

ᠤᠨᠢ ᠶᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠵᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠰᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ

ᠰᠤᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ

ᠰᠤᠯᠢᠭᠤ ᠮᠤᠰᠢᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ

ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ


ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠤᠷᠤᠮ ᠳᠤ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ

ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠭᠡᠳ

ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠳᠡᠵᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

         

ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠲᠠᠢ

ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠳᠡᠢ

ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠶ᠎ᠠ ︕

ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ

ᠡᠪᠯᠡᠵᠤ ᠬᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠬᠠᠪᠤᠯᠢᠭ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠬᠢᠴᠡ ᠲᠠᠢ

ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠶ᠎ᠠ ︕


ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ

ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠭᠠᠯᠪᠢᠷ ᠲᠠᠢ

ᠤᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠶ᠎ᠠ ︕


ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ

ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ

ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠳᠡᠭᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠲᠠᠢ

ᠬᠤᠷᠯᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠨᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠶ᠎ᠠ ︕


ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠯᠠᠵᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠭᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠭᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠡᠭᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠲᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠶ᠎ᠠ ︕


ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠮᠡᠵᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠬᠦᠯᠳᠦᠷᠭᠡ ᠂ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠶ᠎ᠠ ︕


ᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠵᠦᠪ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠤᠵᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠠᠨ ᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠤᠶᠤᠵᠤ ᠭᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠶ᠎ᠠ ︕

   ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠢ ︕

   ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ︕

   ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠢ ︕

   ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ︕

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-09-05 20:08
   558 
    87 
    
0
  



   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  