ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ
  ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ       
         
  2876
   58
   2019-06-27
   2020-01-08
  29
 
 
【    】
ᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ


                                     ᠵᠧᠨ ᠵᠧᠨ
1.ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ  ᠶᠢ

ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠠᠴᠢᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ  ᠢ

ᠠᠶᠤᠤᠯᠢᠬᠠᠢ  ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

    ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠠᠰᠢᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠳᠬᠠᠯ

2.ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠲᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ  ᠶᠢ

ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠳᠣ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢ

ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠨ  ᠳᠦ ᠬᠣᠨᠣᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

    ᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠳᠬᠠᠯ

3.ᠠᠶᠠᠨ  ᠤ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤ  ᠶᠢ ᠠᠳᠬᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠴᠢᠲᠠᠢ

ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠭᠡᠯᠲᠡᠢ

    ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠠᠰᠢᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠳᠬᠠᠯ

4.ᠡᠷᠢᠯ  ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠥᠭᠡᠨ   ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ

ᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠭᠡᠯᠢᠲᠡᠢ

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ

ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯᠲᠡᠢ

    ᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠳᠬᠠᠯ   

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-09-06 09:07
   84 
    80 
    
0
  



 
   2019-09-06 09:25 
     
 ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ
        /2019-09-06 
   
 



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ






     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  