ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
         
         
  628
   8
   2019-08-19
   2020-02-08
  4
 
 
【   】
ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ
       ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ  ᠪᠡᠷ

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ  ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ  ᠤ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ  ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠵᠠᠩ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠷᠬᠡᠭ  ᠦᠨ ᠲᠦᠢᠯ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡ‍᠎ᠡ  ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ  ᠳᠤ   ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠨᠣᠮᠤᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠳᠴᠦ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠵᠠᠩᠨᠠᠬᠤ  ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ ᠶᠤᠰᠤᠷᠬᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠳᠠᠭ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ  ᠦᠨ  ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ   ᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ   ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠤᠯᠣᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ   ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠬᠤ   ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠱᠦᠯᠦ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠯᠡ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖


  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-09-08 18:13
   529 
    194 
    
0
  



 
          
     2019-09-08 20:04 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠪᠠᠶᠠᠷ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  