           
     
  614766
   5264
   2015-12-13
   2020-01-17
  5243
 
 
【   】
ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ

    ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ︽ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠡᠩᠭᠡ ᠲᠣᠮᠲᠠᠲᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ   ᠰᠠᠨᠠᠯ︾ ᠢ ᠲᠠᠷᠣᠮᠠᠯᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠣᠲᠣᠷᠢᠳᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷᠴᠣᠳ᠂ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠲᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠲᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠪᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠲᠣᠷᠢᠲᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠲᠡᠮᠡᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠲᠡ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠯ ᠲᠣᠯᠭᠠᠮ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠢ ᠣᠬᠠᠵᠦ ᠮᠡᠲᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃

    ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠪᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠲᠠᠬ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠮᠣᠩ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠨᠲᠠ   ᠨᠦᠬᠦᠳ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠲᠣᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠲᠣᠷᠢᠲᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠯᠲᠡᠪ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠲᠠᠯᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠷ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠁ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠣᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠳ ᠵᠦᠩᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ 3 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ 7.4 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠣᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠲᠠ ᠬᠤᠣᠷ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠠᠮᠰᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃

    ᠲᠡᠮᠡᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠲᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠣᠷᠲᠠᠢ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠶᠢᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠡᠲᠡᠲᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠢᠲᠡ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠦ ᠮᠡᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠵᠦ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠲᠠᠲᠠᠬ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠲᠠᠬ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠬᠦ ᠲᠠᠲᠠᠲᠠᠬ ᠭᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠮᠡᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠬ ᠲᠣᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠦᠨᠡᠨ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠴᠠᠬ ᠨᠦᠭᠴᠢᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠦᠬᠦᠷᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠦᠨ ᠪᠣᠲᠣᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠬᠢᠲᠦᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠣᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠣᠨᠢᠭᠤᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠲᠦᠯᠦᠭᠲᠡᠨ ᠰᠣᠷᠴᠦ ᠲᠠᠲᠣᠬᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷᠲᠠᠢ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠡᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠠᠨᠲᠣ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠬᠲᠠᠬᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠯᠲᠡᠢ᠃

    ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠲᠣᠩᠭᠠᠯᠠᠬ ᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠵᠦ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠲᠣᠷᠠᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠲᠣᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠣᠲᠠᠲᠠᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠣᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠲᠦᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠵᠦ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠲᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠯᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠬᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ⁈ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠮᠡᠬᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ︽ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠲᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠣᠷᠲᠠᠢ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠲᠦᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠤ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ᠂ ᠶᠠᠩ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠶᠣᠣᠯᠠᠬᠤ ᠲᠡᠲᠦᠢ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

    ᠲᠡᠮᠡᠬᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠣᠯ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠲᠣᠷᠢᠲᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠲᠡᠯᠦᠯᠴᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠩ ᠵᠣᠬᠢᠯᠲᠠᠢ ᠰᠠᠨ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄  ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠮᠢᠩ

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-09-09 08:14
   361 
    134 
    
2
  



 
   2019-09-09 08:53 
     
        /2019-09-09 
   
 
arasi
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠤᠰᠤ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  