           
     
  616106
   5289
   2015-12-13
   2020-02-20
  5276
 
 
【   】
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ︕


ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃

    2016 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠩᠵᠸᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠬᠢᠷᠤᠯ ᠴᠸᠠ ᠯᠢ ᠴᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠢᠵᠸᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠤᠨ ᠨᠡᠨ ᠮᠢᠶᠤᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠳᠡᠳᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠸᠠ ᠯᠢ ᠴᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠳᠤᠬᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ︽ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠳᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

    ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠳᠦᠬᠡᠷᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠤᠰ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠦᠢ ᠳᠡᠶᠢᠰᠢ ᠵᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ︽ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ᠂ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠤᠷᠢᠬ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠲᠡᠭᠡᠲᠦ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ︾ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

    ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠤᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ︽ᠳᠡᠮᠡᠬᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠮᠤᠬᠤᠯᠠᠬ ᠲᠤ ᠰᠢᠷᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ︾ ᠢ ︽ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠬᠤ︾ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

    ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠤᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠡᠯ ᠳᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠢᠢᠮᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠪᠠ ᠳᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠮᠡᠷᠯᠢᠭ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠬᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠳᠡ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠳᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠲᠠᠭ᠃ ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠪᠡᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠡᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠮᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ︾ ᠶᠢ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠨ᠃

    ᠴᠸᠠ ᠯᠢ ᠴᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠤ ᠳᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ︾ ᠨᠢ ᠳᠦᠪ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠡᠶᠡᠯᠰᠡᠭ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠳᠡᠳᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠬᠡᠬᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠴᠡ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠰᠦᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠳᠡᠳᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠦᠯᠬᠢᠬᠦᠷ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠳᠡᠳᠡ ︽ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ︾ ︽ᠵᠤᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠦᠳᠡᠬᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠰᠠᠵᠦ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠴᠡᠩᠬᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ︾ ᠶᠤᠰᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠨ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠃

    35 ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ︕ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄  ᠢᠣᠢ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠵᠢᠩ ᠶᠠ

         ︵ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠵᠸᠦ ᠶᠢᠨ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ︶

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-09-10 14:58
   282 
    57 
    
2
  



 
   2019-09-10 22:29 
     
        /2019-09-11 
   2019-09-10 16:29 
     
        /2019-09-10 
   
 



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  