 
          
       
  549
   12
   2019-04-11
  
  6
 
 
【   】
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ
   


ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠪᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠤ ᠶᠢ ᠡᠪᠤᠷᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ

ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠤᠭᠡ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠪᠡᠯᠡᠵᠤ

ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯᠬᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠰᠢᠡᠭᠭᠡᠵᠤ

ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠨᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ

ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠯ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠷᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠱᠠᠳᠦ ᠳᠡᠪᠢᠰᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠡᠷᠡᠮᠡᠬᠡᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠦᠳᠤ ᠰᠡᠯᠪᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ

ᠤᠳᠤᠮ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ

ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠢ ᠠᠳᠬᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ

ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ

ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠶ᠎ᠡ!


ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ

ᠳᠡᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠦᠭᠡᠷᠤᠬᠦᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠤᠳ ᠴᠢᠨᠢ

ᠪᠦᠮᠪᠤᠷᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ

ᠪᠦᠳᠤᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ

ᠬᠠᠵᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠦᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ

ᠪᠤᠰᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠦᠮᠤᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠵᠤ

ᠳᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠤᠮᠤᠬᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ ᠳᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠡᠭᠭᠤᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠢᠯᠠ ᠳᠠ

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤᠷᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠢᠯᠠ ᠳᠠ

ᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠪᠢᠯᠠ ᠳᠠ

ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠦ᠋ ᠳᠤᠰᠤᠭᠠᠵᠤ

ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠦ ᠰᠤᠶᠤᠡᠭᠪᠤ ᠰᠡᠢᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯᠬᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ

ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠮᠦᠡᠭᠭᠡᠳᠡ ᠳᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠠᠡᠭᠨᠠᠶ᠎ᠠ!

          2019.9.10

            ᠬᠡᠷᠡᠢᠳ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠬᠡᠷᠡᠢᠳ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ
   2019-09-10 22:19
   51 
    102 
    
0
  



 
     2019-09-11 16:22 
       
        /2019-09-11 
   
 
ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ







ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ






     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  