 
             
       
  111148
   746
   2015-05-30
   2020-01-01
  1072
 
 
【    】
          


 ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ 《9.10》  ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠭᠦᠷᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠭᠰᠢ   ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠪᠤ ᠲᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠵᠢᠯᠢᠬᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠴᠦ  ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠵᠢᠳᠭᠦᠵᠦ  ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ  ᠤᠨ  ᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠴᠦ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ  ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠤᠳᠤᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢ  ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ    ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠦ   ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠵᠦ  ᠬᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ   ᠤᠨ ᠦᠴᠢᠭ  ᠃ ᠡᠭᠦᠨ   ᠶᠡᠭᠡ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ᠂  ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠮᠪᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ᠂  ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷ   


ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ  ᠠᠴᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠢᠯᠡ


ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ  ᠡᠷᠴᠢᠳᠡᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠢᠯᠡ


ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠳ     ᠪᠡᠨ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃


ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠳ ᠠᠵᠢᠯ     ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  
   2019-09-11 09:44
   395 
    172 
    
2
  



 
   2019-09-11 22:05 
   
 


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  