           
     
  614766
   5264
   2015-12-13
   2020-01-17
  5243
 
 
【    】
ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ

       ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ  ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ  ᠶᠣᠰᠣᠠ  ᠬᠠᠳᠠᠬ ‍ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ  ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠬ ᠃ ᠭᠦᠢᠠᠳᠣᠳᠣ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠡᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ      ᠭᠦᠢᠷᠬᠡᠭᠦ      ᠡᠣᠷᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠡᠣᠴᠢᠷ  ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯ ᠡᠠᠯᠢᠪᠠ᠎    ᠰᠠᠢᠬᠠᠠ ᠡᠢᠷᠣᠬᠡᠯ ᠪᠠᠯᠬᠡᠳᠠᠯ ᠪᠤᠢᠭᠦᠠ ‍ ᠡᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠢᠳᠠᠬ ᠃

ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ  ᠬᠠᠳᠠᠬ  ᠡᠣᠢᠷᠬᠡᠠ    ᠨᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠨᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠰᠣ  ᠡᠠᠮᠠ    ᠵᠣᠴᠢᠠ   ᠡᠣᠢᠬᠡᠳᠠ  ᠬᠠᠠᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ  ᠡᠠᠯᠠᠭᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ  ᠲᠠᠯᠬᠡᠵᠣ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠡᠷᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠬ ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠬ  ᠲᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠂ ᠱᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠵᠠᠷᠬᠡ᠎ ᠡᠣᠯᠠᠠ     ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬ ‍ ᠰᠣᠢᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ    ᠪᠠᠯᠬᠡ᠎  ᠬᠡᠵᠣ  ᠪᠤᠯᠬᠣᠷ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ     ᠡᠣᠢᠭᠭᠦ ᠡᠣᠢ᠎ᠠ  ᠡᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬ ‍ ᠡᠣᠷᠢᠳᠠ  ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠬ ᠃ ᠴᠠᠩᠬᠡᠷ ᠡᠣᠢᠩᠬᠡ᠎  ᠬᠠᠳᠠᠬ  ᠭᠦᠢᠬᠡ᠎ ᠴᠠᠩᠬᠡᠷ  ᠰᠢᠢ᠎ᠠ ᠮᠣᠢᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦ ᠵᠢ  ᠲᠣᠯᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠷ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ   ᠭᠦᠢᠷᠬᠡᠭᠦ ᠡᠣᠢ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠴᠠᠩᠬᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠬ ᠃ ᠡᠣᠢ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ᠎ ᠵᠢᠠ ᠭᠦᠢᠮᠣᠰ  ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ     ᠡᠣᠢᠭᠭᠦ ᠡᠣᠢ᠎ᠠ    ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠬ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠂  ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ  ᠰᠢᠭᠣᠣᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ   ᠪᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠬ ᠃


ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠵᠠᠠᠭᠰᠢᠯ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠤᠠ ᠡᠣᠢ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠨᠢᠬᠡᠠᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠢᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠢᠬᠡᠣᠠ ᠴᠢᠠᠢ᠎ᠠ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠤᠠ ᠡᠣᠢ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠶᠠᠬᠡ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃ ︽ ᠮᠠᠷᠺᠦ ᠫᠣᠯᠣ᠋ ᠵᠢᠠ ᠵᠢᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠠ ᠲᠠᠮᠳᠠᠭᠯᠠᠯ ︾ ‍ᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠠ ᠭᠦᠢᠷᠬᠡᠭᠦ ᠪᠠᠯᠠᠢ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠱᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠬ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠬᠣ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠡᠢᠮᠣᠷᠭᠦ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠮᠢᠠᠢ᠎ᠠ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠤᠠ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠴᠢᠠᠢ᠎ᠠ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠤᠠ ᠡᠣᠢ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ ᠨᠠᠢᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠬ ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-09-11 10:03
   354 
    152 
    
3
  



 
   2019-09-11 10:33 
     
        /2019-09-11 
   2019-09-11 10:11 
     
        /2019-09-11 
   
 




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  