
          
         
  847
   43
   2019-04-15
   2019-12-09
  55
 
 
【    】
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ
                            ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ

                            ᠲᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠤᠭᠴᠢ ᠠᠨᠴᠢ︽ ᠶᠣ᠂ ᠶᠣ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠤ ᠶᠣᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠡᠷᠭᠡᠲᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ᠄︽ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠪᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠢᠰᠭᠢᠵᠦ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠷᠭᠡᠲᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ︽ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ   ᠫᠠᠢᠢᠰᠠ ᠨᠢ᠄︽ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠣ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ︾   ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠷᠥ ᠡᠪᠡᠳᠤᠯᠲᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠣᠷᠤᠵᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠢ᠄︽ ᠡᠪᠡᠰᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠦᠷ ᠠᠮᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠢᠲᠡ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠦ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭᠪᠡ᠃︽ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃

                     2019.9.11

  
           
ᠲᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ [ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ]
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠠᠨᠴᠢ
   2019-09-11 15:17
   442 
    333 
    
0
  



 
   2019-09-11 22:10 
   
 

ᠪᠠᠶᠠᠠᠠᠠᠭᠣᠯᠠ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  