ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ
  ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ       
         
  3647
   60
   2019-06-27
   2020-05-28
  29
 
 
【      】
ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠨ  ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ

ᠠᠷᠠᠯᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠢ  ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠶ᠎ᠠ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠶ᠎ᠡ

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ  ᠢ

ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ

ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ

ᠪᠣᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠰᠣᠳᠦᠯᠳᠠᠭ ᠃

ᠪᠢᠳᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠲᠠᠢ

ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠵᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ

ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃

ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠵᠤ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ

ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠭᠠᠳ

ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃

ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠵᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ

ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠣᠨᠣᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ

ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠠᠯ

ᠹᠢᠽᠢᠺ  ᠰᠤᠷᠬᠤ  ᠳᠦ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠶᠣᠮ᠃

ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠪᠠᠯ

ᠹᠢᠽᠢᠺ  ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠪᠡᠷ ᠶᠤᠮ᠃

1. ᠲᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ

ᠲᠤᠩ ᠪᠣᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠨᠳᠠᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠬᠡᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ  ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

2.ᠲᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠲᠠᠭᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ ᠴᠢᠬᠢ᠂

ᠲᠠᠭᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠃

3. ᠲᠠᠭᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ

ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ᠂

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ

ᠳᠡᠷᠪᠡᠯᠵᠡᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

4.ᠶᠡᠷᠣᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ

ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠠᠭᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ

ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠤᠢ᠃

5.ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠮ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ  ᠦᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ 

ᠬᠣᠩᠬᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ

ᠬᠣᠩᠬᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

6. ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠣᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠤ  ᠶᠢ

ᠲᠠᠭᠤᠨ  ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ

7. ᠠᠭᠠᠷ ᠂ ᠤᠰᠣ᠂ ᠮᠦᠰᠦᠨ  ᠳᠡᠬᠢ

ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠳᠣᠴᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠃

ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠡ

ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠳᠣᠴᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠦ ᠶᠤᠮ᠃

8. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠭᠷᠡᠳᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠦᠶᠡᠰ

ᠠᠭᠠᠷ  ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠣᠷᠳᠣᠴᠠ340(m/s)

ᠡᠩ ᠦᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠴᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ

ᠣᠰᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠣᠷᠳᠣᠴᠠ1500(m/s)

   

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-09-19 12:51
   757 
    67 
    
0
  



   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  