ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ
  ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ       
         
  1097
   45
   2019-06-27
   2019-10-16
  22
 
 
【      】
ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠨ  ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ

ᠠᠷᠠᠯᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠢ  ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠶ᠎ᠠ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠶ᠎ᠡ

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ  ᠢ

ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ

ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ

ᠪᠣᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠰᠣᠳᠦᠯᠳᠠᠭ ᠃

ᠪᠢᠳᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠲᠠᠢ

ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠵᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ

ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃

ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠵᠤ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ

ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠭᠠᠳ

ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃

ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠵᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ

ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠣᠨᠣᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ

ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠠᠯ

ᠹᠢᠽᠢᠺ  ᠰᠤᠷᠬᠤ  ᠳᠦ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠶᠣᠮ᠃

ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠪᠠᠯ

ᠹᠢᠽᠢᠺ  ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠪᠡᠷ ᠶᠤᠮ᠃

1. ᠲᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ

ᠲᠤᠩ ᠪᠣᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠨᠳᠠᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠬᠡᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ  ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

2.ᠲᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠲᠠᠭᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ ᠴᠢᠬᠢ᠂

ᠲᠠᠭᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠃

3. ᠲᠠᠭᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ

ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ᠂

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ

ᠳᠡᠷᠪᠡᠯᠵᠡᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

4.ᠶᠡᠷᠣᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ

ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠠᠭᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ

ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠤᠢ᠃

5.ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠮ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ  ᠦᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ 

ᠬᠣᠩᠬᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ

ᠬᠣᠩᠬᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

6. ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠣᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠤ  ᠶᠢ

ᠲᠠᠭᠤᠨ  ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ

7. ᠠᠭᠠᠷ ᠂ ᠤᠰᠣ᠂ ᠮᠦᠰᠦᠨ  ᠳᠡᠬᠢ

ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠳᠣᠴᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠃

ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠡ

ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠳᠣᠴᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠦ ᠶᠤᠮ᠃

8. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠭᠷᠡᠳᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠦᠶᠡᠰ

ᠠᠭᠠᠷ  ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠣᠷᠳᠣᠴᠠ340(m/s)

ᠡᠩ ᠦᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠴᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ

ᠣᠰᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠣᠷᠳᠣᠴᠠ1500(m/s)

9. ᠳᠦᠩᠬᠢᠨᠡᠵᠦ ᠲᠣᠣᠭᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ

ᠲᠠᠩᠬᠢᠨᠠᠵᠤ ᠲᠣᠣᠭᠠᠷᠬᠤ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ᠂

ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠨ  ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ

ᠦᠪᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠪᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠃

10. ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ

ᠭᠦᠩᠬᠢᠨᠡᠮ᠎ᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤ᠂

ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠣᠨᠣᠰᠪᠡᠯ

ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠤᠪᠢᠨ  ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃

11.ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠳᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ

ᠲᠠᠪᠳᠠᠮᠵᠢ  ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠧᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠬᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ

ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠮᠵᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃

12.ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠭ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠡ

ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ᠎ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠮᠵᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯ

ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠭ ᠣᠯᠡᠮ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃

13.ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠩᠬᠢᠨᠡᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠭᠤᠨ

ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠭ ᠨᠢ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠬᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠨ

ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠣᠷ ᠶᠤᠮ᠃

14.ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠪᠡᠯ

ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠠᠳ

ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠳᠦ ᠲᠠᠭᠤᠨ  ᠤ ᠭᠦᠭ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ

ᠡᠴᠣᠰ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

15.ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠠ  ᠶᠢ

ᠲᠣᠣᠭᠠᠷᠴᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠵᠢᠴᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯ

ᠲᠣᠣᠭᠠᠷᠴᠠ ᠣᠯᠡᠮ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃

16.ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ

ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠠᠭᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ

ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

17.ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠶᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠢ᠃

ᠠᠯᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠢ

ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

18.ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠳᠦ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ

ᠲᠣᠣᠭᠠᠷᠴᠠ ᠂ ᠭᠦᠭ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ

ᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠰᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

19.ᠬᠡᠳᠦ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ

ᠬᠡᠳᠣ ᠦᠨᠳᠣᠷ ᠲᠡᠪᠳᠠᠮᠵᠢᠳᠦ ᠲᠠᠭᠤᠨ

ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ

ᠬᠡᠳᠣ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠪᠳᠠᠮᠵᠢᠳᠦ ᠲᠠᠭᠤ ᠃

20.ᠶᠡᠷᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠭᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠨᠢ

ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠲᠤ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠬᠡᠳᠦ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ

21.ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠠ  ᠶᠢ

ᠲᠣᠣᠭᠠᠷᠴᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠲᠠᠭᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠵᠢᠴᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯ

ᠲᠣᠣᠭᠠᠷᠴᠠ ᠣᠯᠡᠮ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃

22.ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠭᠤ  ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ  ᠳᠤ

ᠲᠣᠣᠭᠠᠷᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠬᠤ  ᠳᠦ

ᠲᠣᠣᠭᠠᠷᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡ  ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

23. ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠠ ᠨᠢ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠲᠠᠭᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠭᠠᠷᠴᠠ ᠪᠠ

ᠲᠠᠭᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ᠃

24.ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠢᠰᠬᠢᠷᠣᠯᠳᠡ ᠳᠦ

ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃

ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ

ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ  ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

25. ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷᠯᠢᠭ  ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳ

ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ  ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠳᠠᠭ ᠃

ᠬᠡᠳᠣ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠳ

ᠭᠦᠮᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

26.ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠡ ᠳᠦ

ᠲᠤᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠪᠣᠢ᠃

ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ

ᠠᠴᠢᠳᠠᠢ ᠵᠣᠶᠢᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠢ᠃

27.ᠱᠣᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ

ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠹᠢᠽᠢᠺ  ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ

ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠃

28 . ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠳᠦ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠵᠢᠮ ᠨᠢ

ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠳᠠᠭ ᠃

ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢ

ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠦᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠃

29. ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠲᠠᠢ

ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠲᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠱᠣᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠃

ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ  ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠨᠢ

ᠱᠣᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

30. ᠱᠣᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠠ ᠶᠢ

ᠳ᠋ᠧᠼᠢᠪᠧᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃

ᠰᠣᠨᠣᠷᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠰᠣᠯᠠ ᠲᠠᠭᠤ ᠨᠢ

ᠲᠡᠭ ᠳ᠋ᠧᠼᠢᠪᠧᠯ  ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ᠃

31.ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠲᠠᠭᠤ ᠨᠢ

ᠲᠠᠪᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠧᠼᠢᠪᠧᠯ  ᠃

ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠴᠣᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤ ᠨᠢ

ᠳᠠᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠳ᠋ᠧᠼᠢᠪᠧᠯ

32. ᠱᠣᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠳᠦ

ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠠᠭᠤ ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠲᠠᠭᠤ ᠦᠬᠡᠶᠢᠰᠭᠡᠭᠴᠢ ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

33.ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠨᠣᠷ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ

ᠴᠢᠬᠢᠪᠴᠢ ᠵᠡᠭᠦᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

34. ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠲᠠ  ᠶᠢ

ᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃.

35.ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠵᠤᠭᠰᠦᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

36.ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠪ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠳ᠋ᠧᠼᠢᠪᠧᠯ --  decibel ----dB

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-09-19 12:51
   401 
    59 
    
0
  



   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  