           
     
  613446
   5191
   2015-12-13
   2019-12-06
  5233
 
 
【    】
ᠮᠢᠩᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ

    ᠮᠢᠩᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠵᠦᠷᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠶᠢᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠴᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠃

    ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1204 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ‍ᠢ ᠵᠠᠷᠢᠯᠢᠭᠳᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂1206 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ‍ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠳᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠪᠡ ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠵᠢ ᠲᠦᠮᠡᠳᠤ ᠂ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳᠤ ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠳᠤ ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠦ ᠂ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠡᠷᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠳᠡᠰ ᠳᠡᠰ ᠵᠢᠠᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠤᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠵᠢᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍ᠢ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠳᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠳ ‍ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠃ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠡᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠵᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠃  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-09-19 16:31
   1835 
    96 
    
3
  



 
                                                
    2019-10-09 05:57 
   2019-09-19 16:39 
     
        /2019-09-19 
   
 







ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠤᠰᠤ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  