           
     
  611831
   4969
   2015-12-13
   2019-10-19
  5149
 
 
【   】
︽ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠴᠢ︾ ᠲᠦᠬᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ

    ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭ ᠡᠭᠡ ᠲᠦᠬᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠲᠤᠩᠰᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠦᠬᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ 1942 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠮᠤᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠤᠸᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠠ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠪᠤᠳᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠨ ᠡᠩᠭᠡ ᠲᠤᠩᠬ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

    ᠲᠦᠬᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ 3000 ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ 1958 ᠠᠴᠠ 1960 ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠴᠢᠨᠡᠨ ᠲᠦᠴᠢᠨᠡᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠦᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠵᠸᠤ ᠧᠨ ᠯᠠᠢ ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠳ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ᠂ ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 3000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ︽ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ︾ ᠢ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠨ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠬᠢᠨᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

    1960 ᠤᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ ᠪᠢᠯᠠ᠂ ᠲᠦᠬᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠬᠦᠰᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠦᠬᠡᠢ︾ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠦᠨᠦᠴᠢᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠠ ᠰᠠᠶᠢ ᠲᠡᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠤᠯ ︽ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ    ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠬᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ 19 ᠲᠠᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ 28 ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠠᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ    ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠢ ᠬᠥᠷᠥᠭᠡ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠳᠤᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠳᠡᠬᠡᠷ ᠨᠢᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠷᠦᠪᠳᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ︽ᠡᠵᠢ︾ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠮᠠᠭ ᠰᠢᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠦᠯᠢ ᠴᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠰᠦ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠠᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠠᠮᠠᠷ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

    ᠲᠦᠬᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ   ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ 1979 ᠤᠨ᠂ 1983 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ︽3 · 8︾ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ 2005 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠰᠴᠤ᠂ 2006 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ — ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠵᠢ︾ ᠪᠠᠷ ᠴᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ 2007 ᠤᠨ ᠳᠤ ︽ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ︾᠂ ︽ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ︾ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ 2007 ᠤᠨ ᠳᠤ ︽ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠴᠢ︾ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ 2012 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ︽ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠨ︾ ᠤ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ᠠᠨᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ︾᠂ ︽ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠢ ᠲᠦᠬᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

    ᠲᠦᠬᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠪᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠭᠡᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠡᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠢᠪᠡᠰᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ ᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄  ᠪᠢᠯᠢᠭᠲᠦ

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-09-22 06:55
   295 
    39 
    
0
  



   
 

ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠪᠢᠯᠢᠭ





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  