           
     
  617875
   5355
   2015-12-13
   2020-06-04
  5311
 
 
【    】
98 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠫᠠᠰᠠ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠡ

    9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠤ ᠦᠳᠠ ᠳᠤ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠤᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠭᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ 98 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠫᠠᠰᠠ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

    17 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠦ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠠᠴᠢ ᠬᠦᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠲᠤᠮᠪᠤᠯᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠬᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ︽ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦ︾ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

    ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠫᠠᠰᠠ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠵᠡᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ‍ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠨᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠠᠨᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠮᠠᠷᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ ᠬᠡᠵᠤ ᠵᠡᠬᠢᠬᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

    ᠫᠠᠰᠠ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ 1921 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ᠂ 1945 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠂ 1949 ᠤᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠰᠦᠨᠢ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-09-29 13:45
   447 
    116 
    
1
  



 
   2019-09-30 05:08 
     
        /2019-09-30 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  