           
     
  618944
   5413
   2015-12-13
   2020-08-04
  5330
 
 
【   】
 ︖ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠤ︖

    ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠬᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠤ︾᠂ ︽ᠵᠢᠷᠬᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠠᠴᠤᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠤᠤ︖ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠤ︖ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃

   ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠤᠤ︖ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠤ︖ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ︽ᠳᠠᠶᠢᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ︾ ᠰᠢᠤᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠢᠡᠭᠬᠢᠵᠦ ︽ᠳᠤᠭᠯᠠᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ︾ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠴᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠬᠤᠪᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-10-07 11:35
   938 
    106 
    
2
  



 
   2019-10-07 21:34 
     
        /2019-10-08 
                     
     2019-10-07 20:57 
       
        /2019-10-08 
   2019-10-07 15:02 
     
        /2019-10-07 
   
 





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠤᠰᠤ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  